h

ENERGIETOESLAG VOOR INKOMENS TOT 130% WML

27 juli 2022

ENERGIETOESLAG VOOR INKOMENS TOT 130% WML

Foto: SP Hengelo

De fractie van de SP in de Hengelose gemeenteraad heeft een
initiatiefvoorstel ingediend om inkomens tot 130% van het sociaal minimum in aanmerking te laten komen voor een eenmalige energietoeslag van 800 euro. Dit betekent dat ruim 1300 Hengelose huishoudens een tegemoetkoming zouden krijgen. De fractie heeft gevraagd het voorstel te agenderen voor de eerstvolgende vergadering van de gemeenteraad op 7 september aanstaande.

Inhoud voorstel
De fractie beseft zich dat veel huishoudens extra kosten moeten maken als gevolg van de gestegen gas- en energieprijzen. Deze verhoging komt verreweg het hardste aan bij de laagste inkomens. Inkomens tot 120% van het sociaal minimum zijn gecompenseerd met 800 euro. Na lang aandringen vanuit de Kamer wordt dat bedrag in het najaar nog met 500 euro verhoogd. Omdat dit een regeling “categoriale bijzondere bijstand” betreft, betekent dit dat huishoudens die net boven deze grens zitten geen recht op energietoeslag hebben. De groep met een inkomen tot 130% van het Sociaal Minimum wordt daarom hard getroffen, vooral omdat ook door de inflatie het hele leven duurder is geworden. De SP stelt daarom voor
deze groep categoriaal in aanmerking te laten komen voor een energietoeslag van eenmalig 800 euro.

In totaal gaat het dan om ongeveer 1308 extra huishoudens die gecompenseerd worden. De kosten die hiermee zijn gemoeid zijn door de SP berekend op 1.106.400 euro. De fractie stelt voor om deze kosten te dekken uit de Algemene Reserve waar op 13 juli maar liefst 9,3 miljoen euro aan is toegevoegd vanuit het rekeningsaldo 2021.

Achtergrond
Op woensdag 13 juli 2022 is de jaarrekening 2022 besproken. Bij die bespreking heeft de SP samen met Lokaal Hengelo een amendement ingediend om een deel van het grote rekeningoverschot ad 9,3 miljoen euro in de Algemene reserve te beklemmen ten behoeve van een regeling mensen die in financiële nood zitten vanwege de hoge gas- en energierekening tegemoet te komen. Nadrukkelijk ging het hierbij om de groep mensen die door de 800 euro-regeling niet worden bediend. De SP-fractie kwam niet met een dichtgetimmerd voorstel, maar verzocht de raad direct na het zomerreces een politieke markt te houden om de invulling van de besteding nader met elkaar te bespreken. Dit volkomen volgens de wens van de nieuwe coalitie om als raad kaderstellend te zijn en samen
het gesprek aan te gaan. Teleurstellend was het om te constateren dat het amendement niet op een meerderheid kon rekenen en veel fracties landelijk beleid willen afwachten. Dat landelijk beleid lijkt er niet te komen voor inwoners met een inkomen boven de 120% van het sociaal minimum. Derhalve is het initiatiefvoorstel geschreven.

Het water veel mensen tot aan de lippen en is het aan daarom aan de gemeente om – in navolging van bijvoorbeeld Apeldoorn en Rotterdam – de meest kwetsbare inwoners tegemoet te komen. Wethouder Freriksen gaf tijdens de bewuste raadsvergadering aan dat “het niet nodig is een deel van de Algemene Reserve te beklemmen, omdat de raad altijd de mogelijkheid heeft om op basis van een goed plan geld uit de Algemene reserve te halen”. Op basis daarvan heeft de fractie nu een concreet initiatiefvoorstel ingediend, waarover de raad direct concreet kan besluiten.

Reactie toevoegen

U bent hier