h

Bewonerscomité Klein Driene legt eisen renovatie neer bij Welbions

23 juli 2017

Bewonerscomité Klein Driene legt eisen renovatie neer bij Welbions

Foto: SP Hengelo

Het onlangs opgerichte bewonerscomité Klein Driene heeft bij Welbions opheldering gevraagd over de slechte staat van hun woningen en wil weten waar het aan toe is: wanneer en hoe hun woningen gerenoveerd gaan worden. Daartoe heeft zij een tiental eisen neergelegd die de bewoners in deze wijk samen hebben geformuleerd. Welbions zegde het comité onder andere toe te kijken naar betere compensaties dan bij vorige renovatierondes in Klein Driene

In Klein Driene is onder bezorgde huurders een actiecomité opgericht dat zich wil richten op de komende renovatie van hun woningen. Het betreft de zogenaamde 210 duplexwoningen, die als enige complexen nog niet zijn gerenoveerd in deze naoorlogse woonbuurt.

Het actiecomité werd gevormd nadat de SP een bewonersavond organiseerde op basis van veel ongerustheid en klachten onder de huurders.

Voordat zij de woningcorporatie Welbions bezochten hebben ze hun eisen -een tienpuntenplan – besproken met de huurdersbelangenorganisatie Ookbions en het Bewonersoverleg Klein Driene. Deze beide organisaties gaven hun steun.

Welbions gaf aan nog maar aan het begin te staan van de planning van de renovatie van deze  duplex woningen en verwacht daar pas na de zomer van 2018 mee te kunnen beginnen.

Ze zegde toe serieus te zullen kijken naar de 10 eisen van het comité en het comité ook een belangrijke stem te geven in de planning en realisatie van deze renovatie.

De eisen van de bewoners zijn:

1.Inspraak in de planning en uitvoering van de renovatie van hun huizen (de duplexwoningen) en de huurders daarin vertegenwoordigen en op de hoogte houden. Het comité vervult de zogenaamde ‘klankbordgroep’functie.

2.Mee kunnen beslissen over de uitvoering, het beperken en de compensatie van de overlast

3.Een bereikbaar en beschikbaar aanspreekpunt bij Welbions tijdens de gehele operatie van renovatie.

4.Het jaar voorafgaand aan de renovatie geen huurverhoging voor alle bewoners

5.De maand waarin de renovatie plaats vindt geen huur; dit wegens derving woongenot, het niet fatsoenlijk kunnen blijven wonen in de woning.

6.Daarnaast een voldoende financiële compensatie voor de onkosten aan reparatie en vervanging van binnenmuren, vloerbedekking en meubilair (zoals gordijnen en -ophanging)

7.Goede en heldere informatie van dag tot dag over de te verwachten activiteiten per flat, per woning; waar nodig bijtijdse bijstelling van de planning.

8.Mogelijkheid tot vervangende huisvesting voor de gehele verbouwperiode voor die bewoners die dat willen en of uit noodzakelijke medische of andere noodzaak nodig hebben.

9.Maatwerk voor bewoners in de ondersteuning en hulp tijdens de renovatie.

10.Voor alle bewoners ruime keuzemogelijkheid vooraf in de zaken die verbouwd/vernieuwd gaan worden en de wijze waarop.

Bijlage: informatiebrief aan de bewoners 210 duplexwoningen

U bent hier