h

Volstrekt negeren van grote groepen inwoners

2 november 2022

Volstrekt negeren van grote groepen inwoners

Foto: SP Hengelo

Woensdag 26 oktober werd de nota ‘Denkkader Participatie’ aan de gemeenteraad voorgelegd. Potsierlijk werd daarin voorgesteld hoe inwoners van Hengelo hun betrokkenheid kunnen tonen en ‘mee kunnen doen’ met plannen van de gemeente. De SP fractie maakte er gehakt van. Even daarvoor was namelijk ook de ‘transitie sociaal domein’ in stemming gebracht en zonder enige schroom aangenomen door de coalitiepartijen. Dat ging over onnodige bezuinigingen van 9 miljoen op armoedebeleid en de thuiszorg voor Hengelose inwoners. Dat voorstel mocht volgens collegepartijen vooral geen bezuiniging genoemd worden, maar waren volgens hen ‘investeringen’.

Het stak de SP fractie vooral dat noch de inwoners noch de adviesraden, de cliëntenraad en de adviesraad sociaal domein, ook maar een kans hadden gekregen om hun inbreng over deze botte bezuinigingsoperatie mee te geven. De adviesraden kregen achteraf een uitnodiging voor advies. Maar toen was het voorstel al in kannen en kruiken. Want de coalitiepartijen, PvdA, Burgerbelangen, D66, CDA en VVD zaten niet te wachten op hun advies. Ze zetten de bezuinigingen botweg door.

Onder andere door deze onwil om adviesraden serieus te nemen en ook niets te willen doen aan het betrekken van inwoners voor wie de lokale politiek heeft afgedaan wilde de SP het denkkader participatie wijzigen. De SP vindt namelijk dat alles op alles moet worden gezet om mensen die zich niet gehoord voelen weer te betrekken. En ook vindt ze dat adviesraden duidelijk en op tijd betrokken moeten worden bij besluiten die hun achterban aan gaan. SP raadslid Mulder:

“Het aan de kant schuiven van deze adviesraden is tekenend voor het gevoede wantrouwen in de politiek. Als het om participatie van inwoners gaat dan zou je je toch vooral moeten richten op die mensen die afgehaakt zijn, die mensen die vaak het meest op de schopstoel zitten, die slachtoffer zijn van de huidige crises.”

De SP diende al eerder een aantal moties is om de inspraak door inwoners van de stad nog een kans te geven. Maar helaas kreeg deze geen steun van de collegepartijen.

Nog kwalijker vond Mulder dat er op geen enkele wijze gepoogd is om de 50% van de kiezers die niet is op komen dagen bij de raadsverkiezingen van afgelopen voorjaar te betrekken bij het beleid van de gemeente. Inspraak lijkt voor de rest van de gemeenteraad iets te zijn wat vooral moet gelden voor mondige burgers; moet gaan over zaken als windmolens en bestemmingsplannen, omgevingsvisies. Maar het mag vooral niet gaan over de bezuinigingen die mensen met lagere inkomens direct raken, de uren thuiszorg, de verstrekking van voorziening voor mensen die het nodig hebben, de dagbesteding en de hulp in de jeugdzorg.

Reactie toevoegen

U bent hier