h

Open brief SP Hengelo aan BurgerBelangen

28 april 2022

Open brief SP Hengelo aan BurgerBelangen

Geachte heer Daals, Twee weken geleden werd de SP-fractie uitgenodigd voor een gesprek door u waarin de boodschap onverwacht en zonder opgaaf van reden was, dat er geen plek was voor de SP in de komende gesprekken die BurgerBelangen voert met PvdA, VVD, D66 en CDA om tot een coalitie te komen.

De SP-fractie was met stomheid geslagen. Deze mededeling vond immers plaats nog voordat de door BurgerBelangen aangestelde informateur Stefan Kuks zijn informatieverslag op 13 april zou presenteren. BurgerBelangen bleek, terwijl de informateur gesprekken voerde, al een deal gesloten te hebben met de vier genoemde partijen voor verdere gesprekken als mogelijke coalitiepartners. In achterkamertjes bleek een proces gaande te zijn waar de SP als derde grootste partij op geen enkele wijze bij betrokken was. Maar - nog meer bijzonder - gesprekken waarover de SP door u werd verweten dat ze zich er niet voor had aangemeld. Hoe kon de SP zich hiervoor aanmelden zonder op de hoogte te zijn van dit parallelle gebeuren? Er was door BurgerBelangen immers een informateur aan het werk gezet. De SP kreeg het verwijt dat ze zich had moeten melden bij een partij, die een nieuwe bestuurscultuur predikt, maar blijkbaar de achterkamertjes nieuw leven inblaast. Achteraf wellicht naïef , maar dit ging en gaat het faire gevoel van open overleg en transparantie te boven. De SP vindt dat een dergelijke manier van in het geheim communiceren totaal niet past bij wat zij vindt dat nodig is om het vertrouwen in de politiek te herstellen. En als dit de nieuwe cultuur is, dan zal de SP daar geen deel van willen uitmaken.

Tijdens de formele informatiefase hebben partijen bij de informateur, die daartoe door BurgerBelangen was aangezocht, kenbaar kunnen maken waar hun voorkeuren voor mogelijke coalitiesamenstelling liggen. Aan een specifieke uitwerking daarvan was de informateur op 13 april nog niet toegekomen. Zijn informatieverslag eindigt met het feit dat er voor een mogelijke coalitie drie opties zijn, namelijk een minderheidscoalitie, een krappe meerderheidscoalitie met vier partijen of een ruime meerderheidscoalitie met vijf partijen. De SP-fractie had dus ook verwacht die die nadere verkenning zou gaan volgen met alle partijen die getalsmatig één van de opties zou kunnen invullen. Niets bleek minder waar.

In plaats daarvan lijkt het erop dat de primaire voorkeur van BurgerBelangen aan vier andere partijen als een worst is voorgehouden. Met de angst in het achterhoofd dat je wel eens de boot (lees: een plek in het college) kon gaan missen als je geen commitment gaf op de voorkeursvariant van BurgerBelangen, stemde iedereen blijkbaar kritiekloos in.

Nu, twee weken later, overheerst bij ons als SP vooral onze volstrekte verbazing over hetgeen nu gebeurt. Tijdens de bijeenkomst van 13 april werd immers nog verkocht dat er eerst een nadere, verkennende informatie zou plaatsvinden met de vijf partijen. Gebruikelijk is in Hengelo dat de griffie de informatiefase begeleidt. Maar de SP bleek deze week, dat de griffie zich heeft teruggetrokken uit het proces. Ook dat is niet officieel gecommuniceerd. Van ambtelijke kant worden de verdere besprekingen nu blijkbaar begeleid door ambtenaren die primair ten dienste staan van B en W. Ook komen er schijnbaar al allerlei inhoudelijke dossiers op tafel en wordt er onderhandeld. Kortom, er wordt in het geheim, in achterkamertjes geformeerd zonder dat daar een duidelijke opdracht voor gedeeld is met de raadspartijen.

De heer Kuks fungeert klaarblijkelijk in deze fase niet meer als informateur, maar als formateur van het nieuwe college. De gemeenteraad heeft geen idee welke opdracht hij van BurgerBelangen gekregen heeft. Daarover wordt de raad niets gemeld. In het kader van transparantie en communicatie, woorden die veelvuldig door BurgerBelangen in kritische zin zijn gebruikt, vraagt de SP dan ook aan BurgerBelangen hoe ze in dit belangrijke proces om tot een nieuw college te komen aankijkt tegen de communicatie over hun helderheid en transparantie over:

  • de inhoudelijke reden waarom de SP, maar bijvoorbeeld ook GroenLinks, bij voorbaat zijn uitgesloten bij de huidige besprekingen;
  • de werkelijke status van de gesprekken die nu met VVD, D66, PvdA en CDA worden gevoerd;
  • de formele opdracht die de heer Kuks heeft gekregen;
  • de begeleiding van het huidige proces, wie er vanuit ambtelijke zijde bij de besprekingen zit.

Het wordt hoog tijd dat er duidelijkheid wordt verschaft aan de hele raad en de Hengelose inwoners. Wij roepen u met klem op om de door u verkondigde principes van communicatie en transparantie daadwerkelijk in de praktijk te brengen.

Met vriendelijke groet,

Hugo Koetsveld

Fractievoorzitter SP Hengelo

Reactie toevoegen

U bent hier