h

SP Hengelo presenteert onderzoek naar overlast bewoners in Hengelo Zuid

26 februari 2022

SP Hengelo presenteert onderzoek naar overlast bewoners in Hengelo Zuid

Foto: SP

Gisteravond heeft de SP haar onderzoek aan bewoners gepresenteerd naar overlast van bedrijven in Hengelo Zuid. De tientallen aanwezige bewoners kregen te horen wat dit onderzoek naar stof, stank, lawaai en trillingen overlast heeft opgeleverd. Onder hen gaven bewoners zich op om deel te nemen in een regulier overleg tussen bewoners en een vertegenwoordiging van bedrijven uit de Kanaalzone. De gemeente is bereid dit overleg op gang te helpen.

Foto: SP

165 bewoners vulden de enquête in die door de SP in november werd gestart. Een eerdere presentatie begin december kon vanwege corona niet plaatsvinden.

Stank die dagelijks wordt ondervonden, binnen en buitenshuis vormt de grootste overlast. Als belangrijkste veroorzakers worden genoemd: de asfaltcentrale ACT, Twence, maar ook andere chemische bedrijven als de plasticrecycling van Pauw en Plasticon.

Geluidsoverlast is daarnaast een veel gemeld probleem. Dit heeft direct relatie met de activiteiten van bedrijven. Veel genoemd is de metaalschrootverwerking, maar ook de asfaltcentrale. Bij deze geluidsoverlast speelt ook mee het vrachtverkeer waarvan in toenemende mate hinder wordt ondervonden. Opvallend genoeg dat in Coronatijd, met vrij luwe verkeersstromen de toename van vrachtvervoer over met name de Breemarsweg vaak genoemd wordt.

Uitstoot van rook en stoffen vanwege productie of verwerking levert veel hinder van stof, wat zich uit binnen de huizen bij het openstaan van ramen, maar ook aan de buitenkant op kozijnen en tuinmeubelen. Uiteraard merken veel mensen op dat dit effect heeft op hun luchtwegen en naast stank veel directe hinder vormt bij het ademen.

Het melden van overlast van trillingen wordt voor een groot deel genoemd bij overlast van zwaar vrachtverkeer. Een aantal zeer serieus te nemen meldingen gaat over scheuren in muren en het trillen van huisraad bij langskomend verkeer. De SP kaartte eerder ook aan dat er rond de Wethouder Kampstraat in de flat en incidenteel ook bij eengezinswoningen melding van trillingen zonder relatie tot zwaar verkeer. Inmiddels lijkt hier een industriebedrijf als oorzaak te kunnen worden aangemerkt en zijn Welbions en de Omgevingsdienst Twente in actie om dit nader te onderzoeken.

Er blijkt een grote behoefte aan het opnieuw in gang zetten van een regulier overleg tussen bewoners van dit gebied in Hengelo Zuid met vertegenwoordigers van bedrijven in de kanaalzone. Ruim 90 % van de mensen die reageerden wenst dit en meer dan een kwart wil hier ook zelf eventueel een rol in spelen.

De gemeente heeft de normoverschrijding van de kankerverwekkende stof benzeen door de asfaltcentrale als aanleiding gezien om een informatiebijeenkomst  te organiseren met de directie van de asfaltcentrale, de Omgevingsdienst Twente, belast met de handhaving en met bewoners die daar overlast / gezondheidsklachten van ondervinden.

Het door de SP gehouden onderzoek heeft als doel om bewoners in Hengelo Zuid gezond en goed te kunnen laten wonen, en waar nodig bedrijven aan te zetten om hun bedrijfsvoering voor eigen personeel en omwonenden gezond te maken en te houden.

Reactie toevoegen

U bent hier