h

SP Fractie: Wij willen trots zijn op onze stad, zorgbuurthuizen in Hengelo en Hengelo als knooppunt openbaar vervoer.

14 november 2018

SP Fractie: Wij willen trots zijn op onze stad, zorgbuurthuizen in Hengelo en Hengelo als knooppunt openbaar vervoer.

Foto: SP Hengelo

Bij de bespreking van de meerjarenbegroting in de gemeenteraad van Hengelo deed fractievoorzitter Floor van Grouw een op het oog eenvoudig voorstel. Namens de hele SP fractie riep hij het college op om te onderzoeken of we in Hengelo de zorg beter op buurtniveau kunnen organiseren: Zou het college eens samen met bijvoorbeeld Wijkracht of Carint willen kijken of hieraan invulling gegeven kan worden?

Deze vraag werd mede gemotiveerd door een mooi artikel in de TCTubantia van een Hengelose op leeftijd  die het zeer betreurde dat er geen bejaardenhuizen meer zijn. De vrouw vond zich gedwongen in haar eigen woning te blijven, terwijl ze er naar snakte om  meer in een gemeenschap op te kunnen gaan.

Van Grouw: “Het afschaffen van de verzorgingshuizen is ook een grote fout geweest van de kabinetten Rutte, de gedachte dat alles beter is als je zelfstandig kunt wonen is niet correct, misschien dat dit zelfs een negatieve uitwerking heeft op het gevoel van eenzaamheid dat vele mensen al hebben.”

Hij wees daarbij op het voorstel van Lilian Marijnissen in de Tweede Kamer voor zogenaamde Zorgbuurthuizen. Plekken waar groepen mensen zorg krijgen en waar de schotten tussen Wet Langdurige Zorg, Wet Maatschappelijke Ondersteuning en Zorg Verzekeringswet moeten verdwijnen.

Van Grouw opende overigens zijn betoog met een opvallend bericht over het Hengelose armoedebeleid:  “Dit weekend nog een mooie quote inde krant: ‘Als je in Hengelo tot de minima behoort, word je goed geholpen’. Een groot complimentaan onze gemeente waar we in staat zijn geweest om ondanks vele opgelegde bezuinigingen vanuitDen Haag vanaf 2010 een relatief (ten opzichte van andere gemeenten) goed sociaal beleid in standte houden. Hier mogen we als raad en college trots op zijn: de hele raad heeft dit beleid altijdgesteund.”

Op het terrein van openbaar vervoer had van Grouw nog wel een aantal forse wensen:

"Er wordt veel gesproken  op het gebied van de spoorverbindingen in het oostelijke deel van het land, maarwij missen daarover het Hengelose geluid in de meerjarenbegroting. En we willen de boot, maar ookde trein niet missen."

De SP wil van het college weten  hoe er in Twents verband wordt samengewerktvoor betere treinverbindingen met diverse andere regio’s, te weten de regio rond Zwolle en de regioMünster. En datzelfde geldt  voor een snelleretreinverbinding tussen Twente en Groningen en over een snellere treinverbinding AmsterdamBerlijn, waarbij het niet mag gebeuren dat Hengelo als stopplaats geschrapt dreigt te worden. In eenbericht op treinreiziger.nl wordt namelijk vermeld dat ook wordt gekeken of deze trein sneller kan via de routeArnhem en Duisburg. De huidige trein rijdt via Hengelo en Hannover. De SP wil van het college weten hoehet zich Twents breed wil maken en meepraat en schaakt op deze diverse borden en het belang van Station Hengelo als knooppunt wil veilig stellen.

Bijlage: De inbreng van de SP fractie tijdens de algemene beschouwingen in de raad van Hengelo

Bijlage: 

U bent hier