h

Hengelo verdient betere start in nieuwe decennium met socialere keuzes

31 december 2009

Hengelo verdient betere start in nieuwe decennium met socialere keuzes

Vooruitblikkend op de komende jaarwisseling en het komende nieuwe decennium geven fractievoorzitter Mariska ten Heuw en financiën woordvoerder raadslid William van den Heuvel blijk van teleurstelling over het gemis van socialere keuzes bij het vaststellen van de gemeentebegroting voor de komende jaren.

Mariska ten HeuwMariska ten Heuw: "De SP heeft uit alle macht geprobeerd het dreigende zware economische tij met socialer beleid het hoofd te bieden.

Bij de afgelopen begrotingsbehandeling bleek daar maar weinig steun voor vanuit de huidige coalitiepartijen CDA, Pvda en Groenlinks.
Bij het scheiden van de markt laat het college de kans lopen om tijdig de bakens te verzetten."

William van den HeuvelSP raadslid William van den Heuvel heeft met name gepleit om nu niet van start te gaan met het risicovolle Lange Wemen project: " Ons voornaamste bezwaar tegen het Lange Wemen project zijn de kosten voor de gemeente. Die kosten zij naar verwachting 1,1 miljoen euro per jaar. Verder zijn er aanzienlijke financiële risico's."

Omdat de gemeente de komende jaren krap bij kas zit betekent deze uitgave dat de gemeente andere zaken zal moeten laten liggen. Het college heeft aangegeven dat door de investeringen in Hart van Zuid en Lange Wemen er de komende jaren geen geld meer beschikbaar is om in de wijken, zoals Klein Driene of de Hengelose Es, waar woon en buurtvoorzieningen hard nodig zijn , te investeren. Van den Heuvel: "Dit is voor de SP onaanvaardbaar. Wij hebben altijd gesteld dat er zowel voor de wijken als voor het centrumgebied aandacht moet zijn. Er dreigt nu een eenzijdige aandacht voor het centrum te ontstaan waardoor in een aantal zwakkere wijken de achterstanden steeds groter worden."

Niet alleen in Berflo Es investeren, maar ook in andere wijken

Tijdens de begrotingsbehandeling wees fractievoorzitter Mariska ten Heuw nog eens fijntjes op de trots waarmee de investeringen in Berflo Es worden begeleid als voorbeeld hoe in andere Hengelose wijken het verder afglijden voorkomen zou moeten worden.

Ten Heuw: "Nou dan moet je de mensen in Klein Driene en de Hengelose Es ook maar 's gaan vertellen dat het doorzetten van Lange Wemen en op volle kracht doorgaan met Hart van Zuid betekent dat er de komende vijf tot tien jaren er geen geld is om hun buurten goed op te knappen."

Geen bezuinigingen op bibliotheek en Schouwburg!

Overigens betekende de inzet van de SP ook dat er wel degelijk successen werden geboekt doordat de haarscheurtjes in deze collegecoalitie fors aan het uitscheuren zijn. Samen met de oppositiepartijen en een gewetensvolle Groenlinkser kon de voorgenomen bezuiniging op de bibliotheek en de Hengelose Schouwburg met 50.000 voor de komende jaren worden tegengehouden.

Maar ook de voorgenomen bezuinigingen op de welzijnsvoorzieningen zijn wat de SP betreft onbespreekbaar. Zeer terecht vraagt de Stichting Wijkwelzijnswerk al jaren aandacht voor hun problemen met het organiserenvan hun activiteiten met de beperkte middelen.

Daarnaast pleit de SP al jaren voor een lager tarief voor de afvalstoffenheffing. Daarmee kun je de inwoners in de komende economisch moeilijker tijd zeker tegemoet komen. Maar het is bovendien noodzakelijk omdat het tarief al jaren kunstmatig hoog gehouden wordt.

Tenslotte kreeg de SP een raadsmeerderheid steun voor twee initiatieven:

Hengelo wil geen marktwerking in de Thuiszorg!
In de eerste plaats werd het college opgedragen om per brief het Kabinet te laten weten dat de verplichte aanbesteding van de huishoudelijke thuiszorghulp moet worden afgeschaft. Deze verplichting vanwege het marktdenken heeft hier in Twente geleid tot massaontslagen en chaos in de organisatie van de thuiszorg. Dit leidde in de laatste weken in de Tweede Kamer tot een positieve ontvangst van de intitiatiefwetten die door Agnes Kant werden verdedigd.

Herziening winkelvestigingsbeleid hoognodig
Tenslotte ging de hele raad akkoord met het SP voorstel om de huidige detailhandelsvisie te herzien. Deze visie uit 2006 is inmiddels door de snelle ontwikkelingen op het gebied van winkelbeleid en winkelleegstand volledig achterhaald en aan grondige bijstelling toe.

Bijdrage begrotingsbehandeling van de SP fractie

U bent hier