h

Goed nieuws, maar voor wie?

7 november 2006

Goed nieuws, maar voor wie?

De bijdrage van de SP aan de algemene beschouwingen bij de begroting van 2007.

Mijnheer de Voorzitter,

Goed nieuws: het gaat hartstikke goed met Nederland. De Koningin zei dat immers in haar troonrede en de premier en de rest van het Kabinet praatte haar na. Ook de kranten schreven daags na de troonrede zelfs, dat het héél erg goed gaat met Nederland. En als we allemaal zeggen dat het goed gaat, dan gáát het ook goed …. !

Het gaat ook goed met Hengelo. Op de voorgelegde begroting voor 2007 is een groot overschot en dan zijn de inmiddels nog gunstiger verwachtingen niet eens meegenomen. Vorig jaar bij de behandeling van de begroting vroegen wij ons nog af: hoe lang duurt het nog eer we in Hengelo ook de eerste Voedselbank hebben geopend. Het zijn er inmiddels twee! Ja, het gaat hartstikke goed.

Mensen met 2X modaal gaan er in 2007 3 x meer op vooruit dan mensen met een minimuminkomen. Dát, terwijl de mensen met weinig geld de afgelopen jaren het meest hebben moeten inleveren: de huursubsidie is verlaagd, de zorgverzekering is ingevoerd en de energielasten zijn enorm gestegen. De zeer bescheiden inkomensverbetering van mensen op het minimum heft deze verslechteringen niet op. Het is héérlijk als het goed gaat, maar laat het dan ook éérlijk gaan. Nee, dan is blijkbaar de gemeente aan zet. Die moet met bijzondere bijstand en andere vormen van armoedebestrijding dit onrecht recht gaan zetten en verheffen tot topprioriteit.

Net als dat het nu niet ineens hartstikke goed gaat, ging het de afgelopen jaren ook niet heel erg slecht. Achteraf vragen wij ons af of er de afgelopen jaren niet een veel te pessimistische voorstelling van zaken is gegeven door het college, waardoor er destijds grof is bezuinigd (bijvoorbeeld op de bibliobus, het groenonderhoud en de gesubsidieerde arbeid) en er mede daardoor nu een ruim begrotingsoverschot is. Graag een reactie.

Overige financiële bespiegelingen

Ten aanzien van de reserves willen wij kwijt dat er nog altijd allerlei onduidelijke potjes bestaan. Bovendien is er geen goed onderscheid tussen reserves en voorzieningen aangebracht. Bij de risicoparagraaf blijkt dat een groot deel van de reserves niet vrij besteedbaar zijn. Dit betekent dat het eigenlijk voorzieningen hadden moeten zijn. Het zou een goed idee zijn om nog eens kritisch naar de reserves en voorzieningen te kijken en daarbij zoveel mogelijk potjes op te heffen. Daarmee wordt meteen het probleem van de (te) kleine algemene reserve opgelost. Is het college dat met ons eens?

In 2009 en 2010 gaan de reserves sterk groeien. Zijn dit echte reserves (dwz dat ze vrij besteedbaar zijn)? Dat zou ons inziens betekenen dat het weerstandsvermogen van Hengelo veel groter wordt en ruim boven de normen uitkomt.

Verkiezingen
Na de verkiezingen is de samenstelling van de raad veranderd. De PvdA kondigde met veel verve aan, dat het beleid in Hengelo een “Ruk naar Links” zou maken.
Van een gewijzigde koers ten opzichte van de colleges hiervoor is ons nog niets gebleken. Dat komt dan zeker straks bij de Kadernota. Deze begroting borduurt gewoon voort op de reeds jaren ingeslagen weg. Een weg waarvan wij graag een andere richting hadden ingeslagen. Te beginnen in 2007.

Als raad hebben we nu de mogelijkheid - wat we ook verder van die procedure vinden – te sturen op het beleid dat in februari 2007 niet ter discussie staat en op basis van deze begroting gewoon wordt voortgezet. Dat is het overgrote deel van deze begroting, namelijk 99% oftewel bijna 250 miljoen euro. In dat kader willen wij stil staan bij het wijkgericht werken in Hengelo.

De mensen in de wijken centraal stellen
Wij vinden: de mensen in de wijken máken de stad. Zíj geven de stad vorm en inhoud. Daarom moet onze koers primair gericht zijn op de mensen in alle wijken van de stad en moet niet één troetelkindje worden uitgelicht, zoals nu met de Berflo Es gebeurt. Het grootste aantal kinderen dat in armoede opgroeit woont inmiddels in Klein Driene en de herstructurering van de Hengelose Es is nog steeds niet af.

Wat wilden we met het integraal wijkgericht werken ook al weer bereiken?
- verbeteren leefbaarheid;
- verhogen van de veiligheid;
- vergroten participatie van bewoners;
- bevorderen van sociale samenhang

Kern van het wijkgericht werken is de integraliteit: gemeente, corporaties, politie en maatschappelijk organisaties werken samen met de bewoners aan hun wijk. Maar wat zijn de resultaten? De sociale cohesie (één van de prestatie-indicatoren op dit terrein) is in alle wijken namelijk - ondanks onze mooie wijkaanpak - in vergelijking met 2003 overal afgenomen, zo blijkt uit deze Programmabegroting. Is het college zich daarvan bewust en wat vindt het daarvan?

Met de SWINGH operatie is er duidelijk voor gekozen het wijkgericht werken anders te positioneren om op het niveau van de wijk de binding krachtiger te maken. Maar daarmee zijn we er natuurlijk niet. De wijze van organiseren is een middel, geen doel. Er zal méér aktie en initiatief moeten worden ondernomen om de doelstellingen te realiseren. Eén en ander moet ons inziens ook duidelijk in relatie gebracht worden tot het eerste prestatieveld uit de WMO. Dat is in deze begroting niet gedaan. Wellicht moet er zelfs een apart programma komen voor de wijken waarin alle thema’s integraal worden ondergebracht en we duidelijk kunnen sturen op de doelstellingen t.b.v de wijken en de bewoners.

We lopen de verschillende doelstellingen, beleidslijnen zo u wilt, van het wijkgericht werken eens langs:

Leefbaarheid/fysiek wijkbeheer:
Uit alle wijkbezoeken en enquetes blijkt dat mensen zeer hechten aan een groene leefomgeving. De afgelopen jaren zijn er bezuinigingen geweest op het groenonderhoud. Het percentage mensen dat zich tevreden acht met het huidige niveau van onderhoud is dan ook verklaarbaar gedaald. U schrijft dat groen het meest beeldbepalend is in de openbare ruimte. Wij zijn dat met u eens. Hengelo blijft echter t.o.v. richtgetallen uit de Nota Ruimte fors achter bij de norm van 75 m2 groen per woning (vgl Hengelo: 57,8 m2). Reden waarom wij vinden dat onze prestaties op dit punt veel ambitieuzer moeten. Is het college dat met ons eens?.

Bepalend voor de leefbaarheid van een wijk is ook hoe die wordt opgebouwd. Hoe staat het bijvoorbeeld met de plannen voor de Händelstraat. De flats staan inmiddels allemaal leeg en staan op het punt gesloopt te worden, maar wat er nu in de plaats komt en wanneer is onduidelijk. Kan het college daar helderheid over verschaffen?

Maatschappelijke samenhang
Er is en wordt volop geïnvesteerd in goede buurthuizen. Maar hoe zit het met de activiteiten die in die buurthuizen plaatsvinden. Wat is het beeld van de deelname daaraan en is die in de nieuwe voorzieningen gestegen?

Het is volgens ons heel belangrijk sportvoorzieningen in de wijken te hebben en te houden. Mensen – en vooral kinderen en jongeren- moeten zich daar bewust van zijn. Daarom stellen wij voor op een kaart van Hengelo in te tekenen welke vereniging waar actief is en dat actief onder de mensen in de wijken uit te dragen. Gaarne een reactie van het college op ons voorstel.

Participatie
De wijkplatforms: wij krijgen signalen dat het daar niet gaat zoals zou moeten. Te traag en te weinig continuïteit in aanwezigheid van sleutelfiguren van de partners in de wijken die zaken moeten oppikken. Hoe kijkt het college daar tegen aan?

In programmabegroting geeft u aan dat participatie van bewoners verhogen speerpunt van beleid is: toch is de doelstelling uitermate behoudend. Er wordt slechts gestreefd naar het op een hoger kwalitatief niveau brengen van het “informeren” en “raadplegen” van bewoners. Dat zijn geen vormen van echte participatie, dat is schijnparticipatie. Die voeden soms meer het cynisme over de overheid dan dat ze goed doen. Wij denken dat er kansen zijn om sneller tot meer echte participatie en betrokkenheid van bewoners te komen. Door experimenten toe te staan, waarbij mensen zelf kunnen beslissen over hun leefomgeving. Want als je zelf echt mag meebeslissen wordt het wel veel leuker om mee te doen.

SWINGH en burgergerichtheid
In 2005 is de reorganisatie van de gemeentelijke organisatie ingezet. Doel was onder andere een meer burgergerichte organisatie die efficiënt en effectief handelt. De SP heeft er begrip voor gehad dat er in 2006 nog geen resultaten verwacht kunnen worden. Wij hadden echter de verwachting dat in 2007 de eerste resultaten van de reorganisatie écht merkbaar zouden zijn. Wat dat betreft stelt de begroting ons teleur. Weliswaar wordt er een Publieksplein gerealiseerd, maar voor het beantwoorden van brieven – door burgers genoemd als één van de belangrijkste zaken - vindt u een doelstelling van 60% binnen zes weken het hoogst haalbare!

U bent vast bekend met de reclame waarin iemand bij een loket van een zwembad een opblaasbeest terugvraagt dat vergeten is. Zo’n opblaasreptiel is in Nederland zo’n beetje het symbool geworden van hoe het niet moet qua klantvriendelijkheid en burgergerichtheid. Ter inspiratie biedt ik het college hem graag aan voor de B&W kamer: opdat u zich wekelijks realiseert hoe het niet moet en zich afvraagt hoe het naar de burgers toe altijd beter kan!
Hij staat daar…….

U bent hier