h

SP staat in Algemene Beschouwingen stil bij toenemende armoede in Hengelo

11 november 2005

SP staat in Algemene Beschouwingen stil bij toenemende armoede in Hengelo

Op 9 november 2005 werden de Algemene Politieke Beschouwingen gehouden in de Hengelose gemeenteraad. De SP heeft in haar bijdrage vooral stilgestaan bij de landelijke ontwikkelingen die in 2006 de inkomensverschillen verder zullen vergroten en daarmee ook de armoede doen laten toenemen.

De toenemende armoede

Ook in Hengelo zal de armoede verder toenemen. Het afschaffen van het gebruikersgedeelte van de OZB, gemiddeld zo’n 150,- per jaar per huishouden, zal voor mensen met een laag inkomen geen lastenverlichting opleveren. Zij hebben namelijk vrijstelling van de gemeentelijke belastingen. De SP heeft er dan ook voor gepleit om deze onrechtvaardigheid dan zelf voor de minima als gemeente te compenseren. Het college meldde ons, dat ze dat niet van plan zijn. Reden voor de SP om aan te kondigen in december zelf met een plan te komen.

De sociale volkshuisvesting

Er zijn lange wachttijden voor huurwoningen. Corporaties hebben geen inzicht in de woonwensen van huurders. Dergelijke gegevens zijn echter wel belangrijk om te hebben, omdat bij herstructurering en nieuwbouw dan uit kan worden gegaan van de behoefte. Het belang om betaalbare woningen voor ouderen te bouwen is nog eens onderstreept. Met name Wozoco’s worden te duur voor een grote groep mensen. Bovendien is duidelijk aangegeven dat renovatie van goede goedkope sociale huurwoningen moet prevaleren boven sloop. Op die manier wordt een groter woningbestand met goedkope huurwoningen behouden. Het CDA gaf in zijn bijdrage aan daar ook voor te zijn. Dit leidde bij de SP fractie tot de opmerking, dat deze fractie daar dit jaar niet naar gehandeld heeft. Zo is het CDA namelijk akkoord gegaan met de sloop van de zeer goede en goedkope eensgezinswoningen aan de Händelstraat.

Mobiliteit

In afwijking van de landelijke trends stijgt in Hengelo de automobiliteit méér dan gemiddeld en wordt de verhouding t.o.v. het gebruik van de fiets ongunstiger. De SP pleitte er daarom voor om extra te investeren om gebruik van met name de fiets als vervoermiddel te promoten. Hengelo moet fietsstad nr. 1 worden. Wij willen dat een scala aan extra maatregelen ontwikkeld wordt om dit te bereiken. De wethouder gaf aan dat het college met name in het begin van de collegeperiode genoeg zijn best had gedaan. Volgens de SP fractie zijn de maatregelen dus niet krachtig genoeg geweest. De fractie stelde tevens voor het gebruik van het openbaar vervoer in de daluren voor 65-plussers gratis te maken. Ook dat voorstel kon niet op instemming van de wethouder rekenen. De bussen gaan vaker rijden en worden gebruiksvriendelijker. Dit moet leiden tot een toename van de passagiers. Andere maatregelen vond hij niet nodig.

Vragenhalfuur:

Uitvoering Regeling Langdurigheidstoeslag voor WAO-ers

Het college voert sinds 1 januari 2004 de Regeling Langdurigheidstoeslag uit. Deze regeling voorziet in een jaarlijkse uitkering voor mensen, die vijf jaar of langer van een volledige bijstandsuitkering moeten rondkomen. Een aparte doelgroep van de regeling vormen degenen die meer dan 80% arbeidsongeschikt zijn verklaard. Mensen met een bijstandsuitkering worden rechtstreeks door de sector Sociale Zaken benaderd over de regeling. Voor de WAO-ers is de gemeente afhankelijk van de het UWV, die de WAO uitvoert. Het UWV weigert of kan de namen van Hengeloërs die meer dan 80% arbeidsongeschikt zijn niet aanleveren. De SP heeft aangedrongen op meer aktie van het college, zodat de groep WAO-ers volgend jaar ook rechtstreeks door de gemeente benaderd kan worden. Hiermee wordt bereikt dat iedereen die recht heeft op de extra uitkering hem ook krijgt.

Vervoer Wvg

De SP heeft bij het college aandacht gevraagd voor het toenemende aantal klachten over het Wvg vervoer. De wethouder was begin oktober nog enthousiast over de nieuwe vervoerder. Die stemming is nu veranderd. De wethouder bevestigde de constatering van de SP dat niet alles goed verloopt en dat hij een spoedafspraak heeft met de vervoerder om het probleem te bespreken.

U bent hier