h

Vragen over vuurwerk aan de gemeenteraad van Hengelo en aan Provinciale Staten

13 december 2004

Vragen over vuurwerk aan de gemeenteraad van Hengelo en aan Provinciale Staten

Vuurwerk uit de woonwijkDe Adviesraad Brandveiligheid meldde onlangs dat bij een deel van de vuurwerkbedrijven de opslag en verkoopveiligheid niet voldoende is gewaarborgd, oa. vanwege ondeugdelijke sprinklerinstallaties. De Hengelose SP-fractie heeft hierover vragen gesteld aan het college.

Deze vragen zijn tegelijkertijd ook door de SP statenfractie van Overijssel gesteld aan het proviciebestuur.

Geacht College,

Begin november riep de VROM Inspectie alle provincies, gemeenten en politiekorpsen op om de opslagplaatsen voor consumentenvuurwerk te controleren, omdat de helft van de vuurwerkbedrijven nog niet voldeed aan de veiligheidseisen van het Vuurwerkbesluit. Bedrijven die uiterlijk 1 december niet voldoen aan de veiligheidseisen mogen volgens de staatssecretaris geen vuurwerk opslaan en verkopen.

Kort daarop deelde de provincie mee, dat na controle was gebleken, dat slechts twee van de veertien Overijsselse vuurwerkopslagplaatsen voldeden aan de nieuwe regelgeving en dat in december de opslagplaatsen opnieuw zouden worden gecontroleerd.

Begin december meldde de Adviesraad Brandveiligheid, dat vermoedelijk een groot aantal vuurwerkopslag en -verkooppunten niet veilig is. Volgens de Adviesraad worden geregeld certificaten voor sprinklerinstallaties afgegeven die niet aan de eisen voldoen. De Raad heeft van onder andere brandweer en gemeenten signalen ontvangen, dat zij sprinklerinstallaties aantreffen in vuurwerkopslagplaatsen die wel een goedkeuringscertificaat hebben, maar die niet aan de eisen voldoen. Volgens de Adviesraad gaat het mis bij bedrijven die inspecteren en certificeren en die zich dan niet houden aan de eisen die aan sprinklerinstallaties worden gesteld. En gemeenten controleren vaak alleen maar de certificaten en niet de installaties zelf. Daardoor ontstaat er schijnveiligheid en wordt de betrouwbaarheid van de certificaten in het geding gebracht. De Raad roept alle gemeenten en provincies op onderzoek te doen naar de kwaliteit van de sprinklerinstallaties in vuurwerkopslagplaatsen en -verkooppunten en wil dat het ministerie van VROM uitzoekt op welke schaal onterecht veiligheidscertificaten worden afgegeven.

Op grond van het bovenstaande komt de SP fractie tot de volgende vragen aan Uw College:

  1. Hoe was op 1 december de stand van zaken met betrekking tot de controle op de opslag van consumentenvuurwerk in onze gemeente?
  2. Wat gebeurt er met de vuurwerkbedrijven die op die datum niet voldeden aan de veiligheidseisen van het Vuurwerkbesluit?
  3. Zijn bij de controle niet alleen de afgegeven veiligheidscertificaten gecontroleerd maar ook de sprinklerinstallaties zelf?
  4. Wat zijn daarvan de bevindingen?

Uw antwoorden op deze vragen zien wij met belangstelling tegemoet.

U bent hier