h

Bewoners massaal in het geweer tegen uitbreiding vuurwerkopslag

13 december 2004

Bewoners massaal in het geweer tegen uitbreiding vuurwerkopslag

Vuurwerk uit de woonwijkNa verschillende verontruste reacties van bewoners rondom fietsenmaker Busscher aan de Deurningerstraat heeft de SP de wijkbewoners de mogelijkheid geboden om bezwaar aan te tekenen tegen het voornemen van de provincie om vergunning te verlenen voor uitbreiding van de vuurwerkopslag van 17,500 naar 40.000 kg.
Op de sluitingsdatum voor bezwaar (vrijdag 10 december) konden de bezwaarschriften die door 439 bewoners waren ondertekend bij de provincie in Zwolle worden ingeleverd. De ondertekenaars brachten tevens ruim een derde van het bedrag van de kosten van het technisch advies bijeen, dat door de SP was ingehuurd.

Vuurwerk uit de woonwijkDe provincie zal -naar verwachting - begin volgend jaar met een uitspraak komen over de bezwaren. Stemt de provincie niet in met de bezwaren dan zal worden overwogen de Raad van State een uitspraak te laten doen. Inmiddels wordt er ook door verschillende instanties, waaronder VROM, ook sterk getwijfeld aan de rechtmatigheid van de huidige situatie van vuurwerkopslag bij Busscher. De SP raadsfractie in Hengelo en de Statenfractie in Zwolle hebben inmiddels vragen gesteld over de handhaving van de veiligheidsregels bij de vuurwerkbedrijven deze maand.

Milieu-technisch advies op drukbezochte avond

De SP heeft een milieutechnisch adviseur gevraag een degelijk bezwaarschrift op te stellen. Dit bezwaarschrift is aan de bewoners aangeboden als mogelijkheid voor een kansrijk bezwaar bij de provincie. Om de bewoners de gelegenheid te geven toelichting te krijgen op dit bezwaarschrift werd op maandag 6 december een avond belegd in de Scholengemeenschap Bataafse Kamp, waarvoor de bewoners werden uitgenodigd. Ruim 70 bewoners waren die avond aanwezig en tekenden het bezwaarschrift. Ook nam een aantal van hen lijsten mee om in hun buurt de bezwaarschriften te laten ondertekenen. In dit bezwaarschrift wordt op tal van punten ingegaan waarop toewijzing van de vergunning wordt bestreden.
Zo staat er onder andere in dat de brandweer bij de beoordeling van een onderzoeksrapport over de vuurlast niet de relatie tussen vuurwerkopslag en benzinepomp (NB activiteiten in hetzelfde bedrijf) heeft meegerekend.
Ook wordt ernstig betwijfeld of de uitkomst van het Vuurwerkbesluit in dit geval mag leiden tot een terugbrengen van de afstand tussen vuurwerkopslagbunkers en woningen tot slechts luttele meters.

Provincie: slechts een middagbijeenkomst voor bezwaarmakers

Door de Provincie werd in een vroeg stadium in de procedure een informatiebijeenkomst belegd op maandagmiddag 29 november in het Hengelose stadhuis. Veel bewoners lieten weten niet de mogelijkheid te hebben om op die bijeenkomst hun bezwaar te laten horen, vanwege het tijdstip overdag. De Provincie weigerde daarop om een nieuwe informatiebijeenkomst in de avond in Hengelo te organiseren voor de tientallen bewoners die daarom vroegen. Tijdens die informatiemiddag werden er door tientallen bewoners kritische vragen gesteld. Met name de kwestie hoe het toch mogelijk is dat de zogenaamde veilige afstand tot de bunkers bij een opslag van 40 ton ineens slechts enkele meters kan zijn, terwijl die voor de ramp in Enschede, veel groter was. Ook hadden veel bewoners bezwaar tegen de manier waarop het laden en lossen van vuurwerk plaatsvindt en snapte men al helemaal niet hoe het toch mogelijk is dat in hetzelfde bedrijf benzine via de pomp verkocht kan worden.

Gemeente steunt bezwaar

Tijdens de bijeenkomst werd duidelijk dat ook de ambtenaren van de gemeente Hengelo serieuze twijfels hebben bij de vergunningverlening van de provincie. De wethouder, die er door een aanwezige bezwaarmaker bijna letterlijk werd bijgesleept, hield zich echter op de vlakte, en wilde niet aangeven of de gemeente een bezwaarschrift zou gaan indienen. Inmiddels is duidelijk dat ook de gemeente een van de ruim vierhonderdvijftig bezwaarmakers is.

U bent hier