h

Bibliotheekbus, Instumentenfonds, armoedebeleid… SP dwars tegen bezuinigen in

12 november 2004

Bibliotheekbus, Instumentenfonds, armoedebeleid… SP dwars tegen bezuinigen in

Hengelo moet voorop blijven lopen in het afwenden van bezuinigingen op cultuur en gehandicapten en mensen met een minimuminkomen blijven ontzien. Daarnaast zou de gemeente voorop moeten lopen in de protesten richting deze regering over de kaalslag en bezuinigingen die van daaruit op de gemeenten afkomen. Dat is in het kort de strekking van de inzet van de Hengelose SP raadsfractie tijdens de algemene beschouwingen bij de begroting voor 2005.

De gemeente Hengelo staat voor het komend jaar voor de taak om drie miljoen euro te bezuinigen. Veel van die bezuinigingen worden de gemeente door nieuwe wetgeving uit Den Haag opgelegd. De SP riep daarom reeds vorig jaar het gemeentebestuur op om hiertegen te protesteren. Mariska ten Heuw kon in de algemene beschouwingen daarom spreken van een geslaagde oproep destijds: "Op 22 oktober kwamen de Nederlandse gemeenten (VNG) bijeen op het Haagse Malieveld, waar voorzitter Deetman tot de leden sprak "dat het Rijk in zijn relatie tot de gemeenten grenzen overschrijdt". Het doet ons deugt, dat de oproep die we als SP fractie vorig jaar tijdens de Algemene Beschouwingen deden, namelijk: willen we naar het Malieveld, dan gaan we naar het Malieveld" door de VNG zo letterlijk is opgevolgd."

SP motie Behoud de Bibliobus

Maar naast deze protesten legt de SP zich niet neer bij de door het college voorgestelde bezuinigingen en maatregelen: De bezuinigingen bij de bibliotheek mogen wat de SP betreft niet leiden tot het verdwijnen van de bibliobus zolang er geen goed alternatief wordt geboden aan wijkbewoners en scholen. Op een enquete die de SP hield onder gebruikers van de bibliobus bleek dat de bibliobus een zeer belangrijke voorziening is voor honderden Hengeloers, jong en oud, waar geen direct alternatief voor voorhanden is. Echter, een motie voor behoud van de bibliobus kreeg onvoldoende steun bij andere partijen.
Ook voor het behoud van de subsidie op het instumentenfonds bleek geen meerderheid in de raad te vinden, ondanks de mooie woorden die door de partijen gesproken werden bij de breed gedragen protesten en "fluitconcerten" van diverse muzikanten van oa. Armonia.

SP: Geld voor gehandicaptenvoorzieningen niet anders gebruiken

Over het sociale beleid van de gemeente vindt de SP dat het niet past om zich als Hengeloos bestuur op de borst te kloppen omdat gemeten aan andere gemeenten Hengelo het best goed doet. Hengelo ziet ook dat meer mensen direct uit de WW voorziening in de bijstand terecht komen, die door de gemeente moet worden verstrekt. Ook ziet de gemeente meer en meer mensen in de problemen komen.
De oplossing die de gemeente onder andere kiest is gebruik te maken van een reservepot van bespaarde WVG gelden. De SP heeft 6 jaar geleden met succes gestreden voor het instellen van deze pot, zodat dit geld uiteindelijk zeker de gehandicapten ten goede zal moeten komen. Dat de gemeente daar nu geld van voor andere doelen wil gebruiken leidde bij de SP tot hevig verzet. De wethouder financien hield voet bij stuk, maar moest uiteindelijk beloven deze pot zo spoedig mogelijk weer aan te vullen. De SP zal elke wethouder aan deze afspraak houden.

U bent hier