h

Inbreng SP-fractie bij de Algemene beschouwingen Gemeentebegroting 2001

20 november 2000

Inbreng SP-fractie bij de Algemene beschouwingen Gemeentebegroting 2001

Standpunten en overwegingen van de SP-fractie bij de gemeentebegroting voor 2001.

Voorzitter,

Ik wil beginnen met onze waardering uit te spreken voor het voortvarende optreden van het college met betrekking tot het voornemen van Siemens om het koud overgenomen Hengelose bedrijf Delaval te willen sluiten. Een goed draaiend bedrijf sluiten om elders meer winst te kunnen maken lijkt op een herhaling van de geschiedenis bij Renault-Vilvoorde.
Wij ondersteunen dan ook van harte de stappen die het college heeft ondernomen in de richting van de directie van Siemens, van het kabinet en de Europese commissie.

In de jaren zeventig ging Stork Turbinebouw een joint venture aan met het Amerikaanse bedrijf Delaval. Twintig jaar lang ging dat goed, met duurzame werkgelegenheid en een redelijk rendement. Maar een paar jaar geleden sloeg ook hier het overnamevirus toe, opgejaagd door het goksyndicaat dat de beurs is geworden, met als enige doel het behalen van maximale winst, in zo kort mogelijke tijd, hoe en waar dan ook. Eerst was het Demag dat Delaval overnam. Vervolgens werd Demag weer overgenomen door Mannesmann, dat op zijn beurt weer werd overgenomen door het Engelse telefoonconcern Vodafone. En dat deed binnen de kortste keren de industriële activiteiten als bij Delaval weer van de hand aan Siemens. En nog voordat deze overname werkelijk is geëffectueerd heeft Siemens al besloten tot concentratie van zijn activiteiten, waardoor een goed draaiend bedrijf als Delaval gesloten dreigt te worden.
En dat kunnen we natuurlijk niet zo maar laten gebeuren!

Daarom steunen wij dan ook van harte de initiatieven die het college heeft genomen om dit kost wat kost te voorkomen. Daarnaast stellen wij voor om ook namens de Raad van Hengelo aan directie, medewerkers en vakbonden te laten weten dat wij volledig achter hun staan en dat wij hen alle mogelijke steun willen toezeggen in hun strijd voor het behoud van dit voor hen zelf en voor Hengelo zo belangrijk stuk werkgelegenheid.

MEERJARENUITVOERINGSPLANNEN

Graag sluiten wij ons aan bij alle waarderende woorden die er zij gesproken aan het adres van de mensen die er voor gezorgd hebben, dat alle ontwikkelingsplannen zodanig zijn uitgewerkt tot uitvoeringsplannen, dat zij voldoen aan de eisen die door de minister daaraan zijn gesteld. Daarmee kan de reeds ingezette uitvoering worden voortgezet en tegelijk worden ingezet op de verwerving van extra geld voor verdere uitvoering.

In de commissie hebben wij al aangegeven, dat wij op één punt nu al extra middelen noodzakelijk vinden, en wel voor het Centrale Fonds Wijkaanpak. Gebleken is, dat er in dit fonds voor de komende jaren geen middelen zitten om nieuwe wijkprojecten te kunnen ondersteunen. Juist op dit punt lijkt het ons bijzonder frustrerend als er voor nieuwe concrete voorstellen vanuit de wijken geen geld beschikbaar zou zijn. Dat zou ongetwijfeld leiden tot afhaken van bewoners die zich inzetten voor hun wijk. En dat mogen wij niet laten gebeuren.

Daarom stellen wij voor om 100.000 gulden van het begrotingsoverschot te storten in het Centrale Fonds Wijkaanpak en dienen wij daarvoor de volgende motie in:

motie:
De Raad van de gemeente Hengelo, in vergadering bijeen op dinsdag 21 november 2000 overwegende, dat de wijkaanpak een heel belangrijke poot vormt onder het Grote Stedenbeleid, dat voor de komende jaren voor nieuwe initiatieven uit de wijken geen middelen beschikbaar zijn in het daarvoor ingestelde Centrale Fonds Wijkaanpak, dat dit wel noodzakelijk is om te voorkomen, dat mensen uit de wijken daardoor afhaken,

besluit
100.000 gulden van het begrotingsoverschot te storten in het Centrale Fonds Wijkaanpak, en gaat over tot de orde van de vergadering.

TARIEVEN EN BELASTINGEN

Bij de behandeling van de betreffende nota hebben wij al aangegeven, dat wij niet akkoord gaan met de 25.000 gulden extra voor de aanpak van de vervuiling door honden bovenop de reeds beschikbaar gestelde 100.000,-. Wij gaan dan ook niet akkoord met de verhoging van de hondenbelasting voor zover die 25.000 gulden daarin is verwerkt.

Wat de afvalstoffenheffing betreft willen wij, dat de verhoging beperkt blijft tot de trendmatige verhoging met 2% en dat het resterende bedrag wordt gecompenseerd uit het Fonds Afvalverwerking.

BEGROTING 2001

De laatste tien jaar van de vorige eeuw werden gekenmerkt door een onafgebroken economische groei, zoals nooit eerder vertoond. OZB, bouw-leges en rente zorgden voor een voortdurend overschot op de jaarrekening. Bij het begin van de nieuwe eeuw komt er nog eens een schep bovenop met een flink overschot op de begroting voor 2001 dankzij een extra uitkering uit het Gemeentefonds. Het kan gewoon niet op lijkt het wel. Maar in diezelfde tien jaar van ongekende groei van de welvaart is aan de andere kant de armoede in ons land niet verminderd. Dat blijkt uit het rapport ‘Balans van het Armoedebeleid’ dat in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken is opgesteld door onderzoekers van de Erasmus Universiteit en het Sociaal Cultureel Planbureau.

Het aantal huishoudens met een minimuminkomen is sinds 1990 zelfs gestegen van 606.000 naar 673.000, dus met ruim 10%. 354.000 kinderen ondervinden dagelijks daarvan de gevolgen. Zij lopen achterstanden op die zij in hun latere leven meestal niet meer kunnen inhalen. En dat allemaal ondanks die economische groei en ondanks het gevoerde armoedebeleid van Paars. De afgelopen vijf jaar is er ruim 1 miljard besteed aan armoedebestrijding, maar het effect daarvan blijkt gering te zijn geweest. "Veel mensen hebben niet kunnen profiteren van het ingezette beleid en veel mensen die wel van allerlei regelingen gebruik maken zijn er niet echt op vooruit gegaan", aldus het rapport.

Het zogenaamde specifieke armoedebeleid via huursubsidie, bijzondere bijstand en vrijstelling van lokale lasten heeft niet bijzonder positief uitgepakt. Ook de toegenomen werkgelegenheid heeft maar weinig mensen echt uit de armoede gehaald. "Werk, werk, werk" is dan wel winstgevend, maar lang niet altijd lonend gebleken.

Het totale koopkrachteffect van het gevoerde armoedebeleid is maar heel beperkt gebleven nl. slechts 5%. En dat steekt schril af tegen de structurele achterstelling van de uitkeringen in de jaren daarvoor. Volgens cijfers van het CBS was in 1977 de koopkracht van een huishouden dat van een minimumuitkering moest leven 30 % hoger dan in 1997.

Enkele jaren geleden hebben wij in een motie aan de Raad gevraagd om bij de toenmalige minister van Sociale Zaken, Melkert, die van die banen, aan te dringen op verhoging van het minimumloon en de daaraan gekoppelde uitkeringen met 5%. De Raad was toen in meerderheid van oordeel, dat extra middelen voor bijzondere bijstand een betere weg zou zijn. Nu echter blijkt, dat dit niet heeft geleid tot een werkelijk terugdringen van de armoede, willen wij de Raad opnieuw vragen om zich uit te spreken voor een structurele verhoging van het minimum en daarop aan te dringen bij minister Vermeend, nu deze zich beraadt over nieuwe maatregelen om de armoede terug te dringen.

Als er nu niets wordt gedaan om de armoede echt aan te pakken in deze tijd van ongekende en aanhoudende hoogconjunctuur met al zijn stuitende uitwassen van zelfverrijking, wanneer zal het dan wel gebeuren. Want het is beschamend en absoluut onaanvaardbaar, dat te midden van zo veel welvaart met name kinderen moeten opgroeien in armoede. Volgens een internationaal onderzoek van Unicef leeft in Nederland 8% van de kinderen onder de armoedegrens. Ook Unicef pleit daarom voor verhogen van het niveau van de laagste inkomens. Maar ook met het inkomen en de gezondheid van veel ouderen is het niet best gesteld, zoals blijkt uit het recent gepubliceerde onderzoek van de GGD in Twente.
Daarom willen wij de volgende motie indienen:

motie:
De Raad van de gemeente Hengelo in vergadering bijeen op dinsdag 21 november 2000 overwegende, dat ondanks de aanhoudende economische hoogconjunctuur de armoede in ons land niet is verminderd, dat ook het in de afgelopen jaren gevoerde armoedebeleid daaraan niet veel heeft veranderd, dat het voor een beschaafde samenleving absoluut onaanvaardbaar is, dat te midden van zoveel welvaart zoveel armoede bestaat waar met name kinderen het slachtoffer van worden,

besluit
bij de minister van Sociale Zaken aan te dringen op het structureel verhogen van het minimumloon en de daaraan gekoppelde uitkeringen met 5% en gaat over tot de orde van de vergadering.

MAATSCHAPPELIJK WERK

Met instemming hebben we kennis genomen van de extra bijdrage van 55.000 gulden uit het begrotingsoverschot om de wachtlijsten bij het Algemeen Maatschappelijk Werk terug te dringen. Wij blijven echter van mening, dat dit bij lange na niet genoeg is om de wachtlijstproblematiek werkelijk op te lossen. En dat moet toch het doel zijn wanneer het college met ons van mening blijft, dat deze eerstelijnshulp zich niet verdraagt met wachtlijsten. Wij verwachten dan ook verdergaande voor-stellen als de situatie rond de wachtlijsten blijft zoals die er nou voor staat.

WET VOORZIENING GEHANDICAPTEN

Volgend jaar wordt de WVG opnieuw geëvalueerd. In dat verband zouden wij ons willen aansluiten bij de motie die onlangs in de Staten van Overijssel is aangenomen waarin "regering en parlement worden verzocht met spoed te bewerkstelligen dat de hulp aan gehandicapten en/of chronisch zieken effectiever en efficiënter zal worden uitgevoerd, waarbij ook de vraag betrokken wordt of de gemeenten wel voldoende middelen krijgen voor een adequate uitvoering van de WVG".

Daarnaast zullen wij ons blijven inzetten voor de keuzevrijheid voor gehandicapten tussen het collectief vervoer of een tegemoetkoming in de kosten van het gebruik van de eigen auto.

WET SOCIALE WERKVOORZIENING

Grote zorgen maken wij ons niet alleen over financiering van de Sociale Werkvoorziening, maar meer nog over de instandhouding daarvan voor de toekomst gezien de wilde verhalen over het afstoten van deze overheidstaak

FONDS GROTE INVESTERINGEN

Eerder al is besloten, dat eenmalige meevallers ‘zoveel mogelijk’ en dus niet per definitie in het Fonds Grote Investeringen worden gestort. Daarom willen wij ‘zoveel mogelijk’ dan ook zien ingelast in de tekst van het raadsbesluit.

WOZ-OZB

We houden ons hart vast voor de gevolgen van de WOZ niet alleen voor de uitkering uit het Gemeentefonds, maar ook voor de verschuiving binnen de OZB tussen bedrijven en woningen en de gevolgen van de WOZ voor de OZB voor de huurwoningen. We zij benieuwd te vernemen hoe het college met name tegen dit laatste aankijkt.

PERSONEELSBELEID

De toezeggingen over verbetering van de secundaire arbeidsvoorwaarden voor het personeel zullen ook wat ons betreft op korte termijn geëffectueerd moeten worden. Tussen haakjes met betrekking tot het wachtgeld voor de onlangs afgetreden wethouder vroegen wij ons af of er ook een sollicitatieplicht aan is verbonden?

MILIEUBELEID

Extra aandacht voor kwaliteit van de vergunningen en voor de handhaving, heeft zeker ook onze instemming. Maar daarnaast zullen wij ons ook blijven inzetten voor beëindiging van de chloortransporten door de stad en voor het verwijderen van de opslag van vuurwerk uit de woonwijk.

FIETSBELEID

Oplossing van de capaciteitsproblemen is zeker noodzakelijk om een beleid te kunnen uitvoeren, waardoor de fietser werkelijk die voorrang krijgt die hij in onze stad zou moeten hebben.

OPENBAAR VERVOER

Al jaren lang praten we over experimenten om de bus aantrekkelijker te maken voor het publiek. We gaan ervan uit, dat er nu echt vaart gezet wordt achter het onderzoek naar de mogelijkheden en dat dit op afzienbare termijn zal leiden tot een concreet experiment.

BIBLIOTHEEK

We zij uiteraard zeer benieuw naar de voor december toegezegde plannen voor een nieuwe centrale bibliotheek en in verband daarmee natuurlijk ook die voor het filiaal in de Hasseler Es.

BATAAFSE KAMP

Voor ons blijft de vraag of de onverkwikkelijke escalatie van de problemen op de Bataafse Kamp, zoals die zich afgelopen jaar heeft afgespeeld, niet in een vroeger stadium voorkomen had kunnen worden. Temeer als we lezen in het jaarverslag van de OSG over 1997-1998:

"De vestiging Bataafse Kamp wil een school zijn met een "open" klimaat. Hierbij komt een omgangswijze waarbij alle geledingen elkaar met respect benaderen, waar ook die openheid aanwezig is om elkaars functioneren in positieve zin te bespreken."

SCHOUWBURG

Tenslotte rest ons de vraag onder welke naam de nieuwe schouwburg de geschiedenis zal ingaan.

De SP is tegenstander van de steeds verdergaande vercommercialisering van de samenleving. Wij er tegen, dat nu ook al die terreinen van de samenleving waarvoor de overheid bij uitstek verantwoordelijk is, zoals gezondheidszorg, onderwijs en cultuur, steeds meer worden aangewezen op sponsoring door het bedrijfsleven. Wij zijn er tegen, dat instellingen in deze sectoren van de samenleving om hun taken op een fatsoenlijke manier te kunnen uitvoeren de markt op worden gedreven om in concurrentie met elkaar sponsorgelden binnen te halen. Kortom wij zijn er tegen, dat de verworvenheden van onze beschaving worden uitverkocht aan het particuliere bedrijfsleven. Daarom willen wij dan ook niet dat de naam van de nieuwe schouwburg wordt verpatst aan een commerciële instelling en daarmee het signaal op groen wordt gezet voor steeds verdergaande vercommercialisering. De schouwburg is van ons allemaal en zal dat ook moeten uitstralen als het centrum van cultuur bij uitstek. De Hengelose Schouwburg of Schouwburg Hengelo is wat ons betreft de aangewezen naam. Daarom verzoeken wij het college dan ook dringend terug te komen op zijn besluit akkoord te gaan met het voornemen van het bestuur van de schouwburg om de naam van de nieuwe schouwburg in de uitverkoop te doen.

motie
De Raad van de gemeente Hengelo in vergadering bijeen op dinsdag 21 november 2000 overwegende, dat de wijkaanpak een heel belangrijke poot vormt onder het Grote Stedenbeleid, dat voor de komende jaren voor nieuwe initiatieven uit de wijken geen middelen beschikbaar zijn in het daarvoor ingestelde Centrale Fonds Wijkaanpak, dat dit wel noodzakelijk is om te voorkomen, dat mensen uit de wijken daardoor afhaken,

besluit
100.000 gulden van het begrotingsoverschot te storten in het Centrale Fonds Wijkaanpak en gaat over tot de orde van de vergadering.

motie
De Raad van de gemeente Hengelo in vergadering bijeen op dinsdag 21 november 2000 overwegende,dat ondanks de aanhoudende economische hoogconjunctuur de armoede in ons land niet is verminderd, dat ook het in de afgelopen jaren gevoerde armoedebeleid daaraan niet veel heeft veranderd, dat het voor een beschaafde samenleving absoluut onaanvaardbaar is, dat te midden van zoveel welvaart zoveel armoede bestaat waar met name kinderen het slachtoffer van worden,

besluit
bij de minister van Sociale Zaken aan te dringen op het structureel verhogen van het minimumloon en de daaraan gekoppelde uitkeringen met 5% en gaat over tot de orde van de vergadering.

U bent hier