Gemeenteraadsverkiezingen 2018 SP Hengelo

Voor jezelf, Voor elkaar

Op 21 maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen, Iedereen van 18 jaar en ouder mag dan gaan stemmen en bepalen wie de 37 leden van nieuwe gemeenteraad in Hengelo gaan worden.

De SP doet ook dit keer mee. En op 21 maart geldt uw stem meer dan ooit. De gemeente gaat over veel belangrijke zaken als bijvoorbeeld de thuiszorg, de jeugdzorg en de begeleiding van mensen zonder werk naar een baan. Maar ook over talrijke voorzieningen in de wijken, Beckum en de binnenstad. Vandaar dat uw stem op de SP de doorslag kan geven. Wordt het sociaal of wordt het liberaal in Hengelo.

Sinds 2010 zit SP wethouder Mariska ten Heuw in het Hengelose stadsbestuur; De SP is momenteel met zeven zetels de grootste partij in de gemeenteraad.

Doe mee en stem op 21 maart ook SP!

Lijsttrekker: Mariska ten Heuw

Ik ben 46 jaar, getrouwd en moeder van twee volwassen dochters. Ik ben al jarenlang actief in de SP. Dat is ooit begonnen in 1989 toen het toenmalige gemeentebestuur besloot een belangrijk bibliotheekfiliaal in mijn wijk te sluiten. Ik was het daar zeer mee oneens: voorzieningen in de wijk bepalen de leefbaarheid, de wijze waarop mensen samen kunnen leven. Een bibliotheek is daar een belangrijk onderdeel van, net als een school, winkels, het onderhoud van de openbare ruimte en de verscheidenheid aan woningen. Ik vond dat ik me niet zomaar neer mocht leggen bij het aangekondigde besluit en heb vele weken actie gevoerd voor het behoud van de bibliotheek. Die strijd voor wat voor het collectief belangrijk is heb ik altijd voorop gezet. Of het nu gaat om goede zorg of goede arbeidsvoorwaarden. Wat mij betreft gaat het erom dat we gezamenlijk zorgen VOOR ELKAAR.

Ik ben ruim 12 jaar gemeenteraadslid, volksvertegenwoordiger geweest voor de SP. Sinds 2010 wethouder ben ik wethouder. Het is van groot belang geweest dat de SP in de periode dat er veel werd bezuinigd in het gemeentebestuur aan het roer zat. Daardoor hebben we Hengelo sociaal kunnen houden. Daar ben ik zeer trots op. In mijn vrije tijd lees ik graag en vind ik het ook leuk om musea te bezoeken. Zowel in het binnen- als buitenland.

1. Mariska ten Heuw

Lijsttrekker

Meer informatie

2. Floor van Grouw

Kandidaat nr. 2

Meer informatie

3. Hugo Koetsveld

Kandidaat nr. 3

Meer informatie

4. Marie José Huis in 't veld

Kandidaat nr. 4

Meer informatie

5. Vincent Mulder

Kandidaat nr. 5

Meer informatie

6. Gerard Vennegoor

Kandidaat nr. 6

Meer informatie

7. Suzanne Somsen

Kandidaat nr. 7

Meer informatie

8. Ria Rouwet

Kandidaat nr. 8

Meer informatie

9. Andries Bruinsma

Kandidaat nr. 9

Meer informatie

10. Hans van Doren

Kandidaat nr. 10

Meer informatie

11. Rob Kolner

12. William van den Heuvel

13. Jelte Heuten

14. Trudy Scheltema

15. Ellen Westendorp

16. Annemieke Paalman - Huiskes

17. Samuel de Koning

18. Geert Meuffels

19. Bill Brugman

20. Frans Houweling

21. Jos Koeter

22. Henk Kippers

23. Martin Leeuwerink

24. Ymko Piek

25. Saskia Stolk

26. Jan Heerdink

27. Gerda Leurink

28. Tineke Kusters

29. Henk van de Wetering

30. Wil Kuipers

1. Menswaardige uitvoering van de zorg (Wmo, jeugdzorg) met zo min mogelijk marktwerking en goede algemene basisvoorzieningen.

2. Voldoende betaalbare (sociale) woningen.

3. Investeren in werkgelegenheid voor alle opleidingsniveaus.

4. Behoud van een volwaardig basisziekenhuis.

5. Zichtbare vergroening van de stad: 1000 bomen erbij en Hengelose energie-coöperatie!

6. Sterk en fatsoenlijk armoedebeleid met uitgebreid kindpakket.

7. Investeren in de binnenstad: toevoeging van groen en cultuur.

8. Breed pakket van voorzieningen in de wijken en Beckum.

9. Hengelo Fietsstad met doorgaande F35, goede fietspaden en stallingen.

10. Financiën op orde, geen nieuwe verhogingen van belastingen. Extra geld voor groen, binnenstad (cultuur, groen) en brede sociaal beleid.

Verkiezingsprogramma 2018 - 2022

VOOR ELKAAR VOOR HENGELO

Ons verkiezingsprogramma 2018-2022  heeft de titel Voor Elkaar, Voor
Hengelo
 

Samenvatting van alle SPeerpunten

De SP ziet het als de belangrijkste taak van de gemeente ervoor te zorgen dat inwoners zich thuis voelen in Hengelo. Dat Hengelo een aangename stad is om te wonen, te werken en te ontspannen.

De SP staat daarbij voor:

 • menselijke maat: kleinschalig vóór groot, groter, idioot;
 • gemeenschapszin;
 • goede, algemene (collectieve), voor iedereen toegankelijke voorzieningen;
 • solidariteit en eerlijk delen;
 • actieve betrokkenheid van alle inwoners en ondernemers bij onze stad;

Wij willen een financieel gezonde gemeente. We houden de begroting op orde. De extra middelen die we hebben investeren we vooral in het sociaal beleid en de vergroening van de stad, te beginnen met de binnenstad. De belastingen en tarieven gaan buiten de inflatie niet omhoog.

SPeerpunten INVESTEREN, LOON, WERK en ONDERNEMEN

 • Investeren in werkgelegenheid voor iedereen: laag- en hoogopgeleiden, jong en oud.
 • Actieve lokale en landelijke industriepolitiek tbv behoud én uitbreiding werk in de industrie.
 • Uitbreiding arbeidsplaatsen, meer nieuwe bedrijfsvestigingen: inzet op regionale acquisitie.
 • Ondersteuning van het MKB en ZZP’ers.
 • Werkgevers aanspreken op hun verantwoordelijkheid voor arbeid voor mensen met beperkingen.
 • Aanpak vroegtijdig schoolverlaten. Perspectiefjaar invoeren voor jongeren zonder startkwalificatie.
 • Actieve inzet op maatschappelijke participatie voor iedereen die niet kan werken. Geen verplichte tegenprestatie voor mensen in de bijstand.  Sterk en fatsoenlijk armoedebeleid met een uitgebreid kindpakket. Niet-gebruik bestrijden.
 • Respecteren rechten Wsw’ers, niet werken onder het minimumloon en geen verdringing van werk.
 • Versterking economische samenwerking in de arbeidsmarktregio Twente.

SPeerpunten ZORG, JEUGD en ONDERWIJS

 • Verminderen marktwerking en bureaucratie in de zorg: aanbestedingen zo veel mogelijk tegen gaan. In plaats daarvan subsidierelatie met beperkter aantal partijen. Marktwerking vrije gemeente!
 • Indicatiestelling door professionals in de wijk. Altijd een huisbezoek.
 • Hoge kwaliteitseisen aan partijen die zorg leveren.
 • Menswaardige uitvoering van Wmo en Jeugdzorg met een gemeentelijk basispakket. Indien nodig geld bijpassen. Geld voor jeugdzorg en Wmo blijven oormerken. Geen zorg-stops.
 • Behoud van een volwaardig basisziekenhuis. De strijd gaat door.
 • Laagdrempelige voorzieningen voor zorg, zoals dagbesteding, zo veel mogelijk in de wijken organiseren en combineren met welzijn in brede, algemene, collectieve voorzieningen.
 • Behoud bereik Regiotaxi tegen aanvaardbaar tarief.
 • Ouderenzorg concentreren rond wooncomplexen in de buurt: buurtzorghuizen.
 • Een basisschool in elke wijk en samenwerken zuilen: geen schaalvergroting locaties.
 • Muziek, gym, techniek en crea aanbieden op de basisschool met vakdocenten.

SPeerpunten WELZIJN, SPORT en CULTUUR

 • Behoud van de huidige wijk- en buurtcentra als centrale accommodaties voor ontmoetingen. Door gemeente gesubsidieerde activiteiten horen bij voorkeur in maatschappelijk vastgoed. Samenvatting van alle SPeerpunten 6
 • Verenigingsleven voorop: ondersteuning vrijwilligers waar nodig.
 • Toegankelijk houden van het deelnemen aan culturele en sport activiteiten voor iedereen.
 • Bij fusies tussen sportverenigingen geldt dat voorzieningenniveau per wijk overeind moet blijven.
 • Investeren in cultuur: street-art, amateurkunst en professionals.
 • Bibliotheek is de belangrijkste culturele kernvoorziening van de stad.
 • Samenwerking van culturele instellingen binnen -en tussen gemeenten is geen taboe.
 • Geen privatisering/verzelfstandiging zwembaden en sporthallen.
 • Informele sportgelegenheden aanmoedigen.

SPeerpunten WIJKEN, BECKUM en de BINNENSTAD

 • Breed pakket aan voorzieningen behouden voor leefbare wijken en Beckum
 • Herbestemming van bestaand vastgoed gaat voor sloop en nieuwbouw
 • Actieve betrokkenheid van inwoners bij hun buurt.
 • Investeren in wijken als Hengelose Es, Nijverheid en Klein Driene.
 • Aanpak openbare ruimte binnenstad met nadruk op vergroening.
 • Binnenstad is het kloppende, culturele hart van de stad: extra programmering en activiteiten.

SPeerpunten RUIMTE, WONEN, GROND en ECONOMIE

 • In alle nieuwbouwplannen 35% in plaats van 20% sociale huurwoningen.
 • Voldoende betaalbare, sociale woningen (ook in Beckum).
 • Huurwoningen niet slopen maar renoveren. Sloop alleen indien renovatie echt niet kan.
 • Inbreiden, vooral op de prairies. Nooit bouwen in Twekkelo, Woolde, Driene en Schalmeden.
 • Minimale norm voor groen en speelruimte in bestemmingsplannen opnemen.
 • Geen toevoeging detailhandel. Gemeente werkt mee aan herbestemming van onrendabel vastgoed.
 • Actief grondbeleid bij maatschappelijke opgaven, zoals sociale woningbouw en starterswoningen.
 • Geen nieuwe bedrijventerreinen. Maximaal inzetten op revitaliseren en verkopen van bestaande terreinen.

SPeerpunten NATUUR, GROEN EN DUURZAAMHEID, VERKEER en VERVOER

 • Geen afval in de Twentse bodem. 
 • Dóór met Diftar, gescheiden inzamelen afval en op naar een afvalloos Hengelo. 
 • Regeling voor asbestverwijdering van particuliere daken. 
 • 65plus gratis met de bus.
 • Geen doortrekking van de Laan van Driene. Geen extra aansluitingen op A1 en A35.
 • Extra fietsvoorzieningen: fietsparkeren, fietspaden
 • Vermindering overlast goederentreinen, geen intensivering Programma Hoogfrequent Spoor (PHS). 
 • Vergroenen van de stad: groenarchitect en publieksactie voor meer (particulier) groen.
 • Duurzaamheidsfonds voor groene initiatieven en doelstellingen energietransitie(energiecooperatie).

SPeerpunten BESTUUR, VEILIGHEID en GELD 

 • Geen verhoging van belasting en tarieven (behoudens inflatie).
 • Begroting meerjarig op orde en financiële rust voor inwoners, verenigingen en instellingen. 
 • Investeren in zichtbare vergroening, de binnenstad en het sociaal domein.
 • Handhaven huidige ruime openingstijdens voor de horeca. 
 • Geen privatisering van publieke taken.
 • Samenwerking binnen Twente versterken. Alleen op vrijwillige basis gemeentelijke herindeling

Voorwoord van onze lijsttrekker

Voor u ligt het verkiezingsprogramma van de Socialistische Partij (SP) afdeling Hengelo. In dit programma staat met welke punten de SP de komende jaren in Hengelo aan de slag gaat. In de samenvatting kunt u zelf snel op hoofdpunten nagaan wat wij van plan zijn en of u het hiermee eens bent. Lees de rest als u meer details wilt weten.

Velen van u kennen de SP. En dan juíst van buiten de gemeenteraad. Vele SP-ers zijn actief in hun buurt of wijk, vereniging of binnen hun bedrijf om daar voor de belangen van mensen op te komen. De SP organiseert bewoners bij acties en ondersteunt ook plannen van anderen voor een rechtvaardiger en meer sociale samenleving.

De SP wil dat Hengelo een stad is waar alle inwoners zich thuis voelen. En “thuis” betekent voor veel mensen in de eerste plaats hun directe omgeving: de eigen straat, de eigen buurt en de eigen wijk. Wij kiezen altijd voor de menselijke maat en kleinschaligheid als dat enigszins mogelijk is.

In de periodes 2010-2014 en 2014-2018 maakte de SP deel uit van het college van burgemeester en wethouders. De gemeente heeft de afgelopen jaren als gevolg van Haags neoliberaal beleid tientallen miljoenen moeten bezuinigen. Daarbij zijn er moeilijke keuzes geweest.

Wij zijn er echter trots op dat dankzij de SP Hengelo - ondanks de gure tegenwind uit Den Haag - nog steeds een sociale stad is, waarbij bv. verenigingen, mensen met lage inkomens en zorgbehoevenden zo min mogelijk zijn geraakt door de bezuinigingen. De SP heeft aangetoond dat zij bestuurlijke verantwoordelijkheid kan nemen en dat zij daarmee in staat is belangrijke voorzieningen te behouden. Ook nu het economisch beter gaat zullen wij altijd blijven kiezen voor eerlijk delen. Solidariteit dus!

Omdat de SP wil weten wat voor de mensen werkelijk van belang is, komt zij bij u langs en luistert goed naar u. Vanuit die kennis komt de SP met alternatieven en oplossingen die we in de gemeenteraad naar voren brengen. Of het nu gaat om menselijke zorg, het behoud van banen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, het stoppen van sloop en verkoop van sociale woningbouw, het behoud van het ziekenhuis, prettig openbaar vervoer of het behoud van de bibliotheek in de wijk: u vindt de SP aan uw zijde. Het behoud van goede, openbaar toegankelijke algemene collectieve voorzieningen staat bij ons voorop. Wij verwachten wel dat inwoners en ondernemers zelf ook hun steentje bijdragen.

Met een stem op de SP, stemt u dus op 21 maart op een partij waar u ook op 22 maart nog wat aan hebt! Hebt u zelf nog aanvullende ideeën of wilt u meer weten, dan horen wij dit graag persoonlijk van u. U vindt onze adressen achter in het programma. Daar vindt u ook de lijst met onze kandidaten voor de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018.

Met vriendelijke groeten,

 

Mariska ten Heuw

Lijsttrekker SP Hengelo

VÓÓR ELKAAR, VÓÓR HENGELO IN 10 PUNTEN

1. Menswaardige uitvoering van de zorg (Wmo, jeugdzorg) met zo min mogelijk marktwerking en goede algemene basisvoorzieningen.

2. Voldoende betaalbare (sociale) woningen.

3. Investeren in werkgelegenheid voor alle opleidingsniveaus.

4. Behoud van een volwaardig basisziekenhuis.

5. Zichtbare vergroening van de stad: 1000 bomen erbij en Hengelose energie-coöperatie!

6. Sterk en fatsoenlijk armoedebeleid met uitgebreid kindpakket.

7. Investeren in de binnenstad: toevoeging van groen en cultuur.

8. Breed pakket van voorzieningen in de wijken en Beckum.

9. Hengelo Fietsstad met doorgaande F35, goede fietspaden en stallingen.

10. Financiën op orde, geen nieuwe verhogingen van belastingen. Extra geld voor groen, binnenstad (cultuur, groen) en brede sociaal beleid.

1. Investeren, Loon, Werk en Ondernemen

Werkgelegenheid: meer bedrijven, meer arbeidsplaatsen en actieve industriepolitiek

De werkgelegenheid in Hengelo is de afgelopen jaren licht gegroeid. De groei houdt echter geen gelijke tred met de beschikbare beroepsbevolking. Naast het behouden en uitbreiden van werk op universitair en HBO-niveau moeten we ons daarom nog meer gaan richten op het investeren in werkgelegenheid op laag- en MBO-niveau, omdat dat het grootste deel van de beroepsbevolking is. We zijn trots op de Hengelose industrie, die van groot belang is voor onze werkgelegenheid. We willen een actieve landelijke en lokale industriepolitiek. Deze dient vooral gericht te zijn op het ontwikkelen en in stand houden van een zo lang mogelijke ontwikkel- én productieketen in de Regio en Oost-Nederland. Wij juichen de inspanningen om de instroom tot de arbeidsmarkt richting de technische beroepen te vergroten zeer toe. Dit is immers een belangrijke factor om onze maakindustrie te voorzien van gekwalificeerde technici. Initiatieven als Hengelo goes Techno zullen we daarom blijven faciliteren.

Ondersteuning MKB en ZZP’ers

Het MKB is de kurk waarop de Hengelose en Twentse economie drijft. Subsidies en andere regelingen die het MKB-ondernemers makkelijk maken om te kunnen innoveren en ondernemen dienen dan ook voor hen reëel beschikbaar te zijn en niet door bureaucratie te worden overschaduwd. Het aantal ZZP-ers is de aflopen jaren sterk gegroeid en levert een belangrijke bijdrage aan de economie. De ondersteuning die het ROZ biedt tbv bevorderen ondernemerschap houden wij in stand. We zijn vóór de intensivering van samenwerking van onderwijs (ROC, AOC, Saxion, Universiteit), ondernemers en overheid.

Verantwoordelijkheid werkgevers, quotumregeling en Social Return on Investment

Ook zonder een wettelijke quotumregeling spreken we werkgevers actief aan op hun verantwoordelijkheid om kansen te bieden aan mensen met een arbeidshandicap en/of mensen in de bijstand. We gaan door met de geïntegreerde werkgeversbenadering van gemeenten, UWV, ROC, ROZ en SWB in ons Werkplein in de Gieterij. Daar onderhouden de publieke organisaties samen de contacten met werkgevers en stemmen arrangementen op elkaar af. De SP vindt dat de gemeente bij aanbestedingen meer dan ooit eisen kan stellen over bijvoorbeeld het bieden van stageplekken (bv leerlingbouwplaats in de bouw) en het geven van kansen geven aan mensen in de bijstand (Social Return). Het handhaven van de zogenaamde Balkenende-norm voor de salariëring van bestuurders bij gesubsidieerde organisaties moet streng worden nageleefd en gecontroleerd. 

Uitvoering Participatiewet (oude Bijstandswet)

Mensen in de bijstand die kunnen werken moeten zo snel mogelijk weer aan de slag. Voor mensen waarvoor werk geen reële optie is bieden we actief vormen van reguliere maatschappelijke participatie aan (taallessen, vrijwilligerswerk). We zijn tegen een verplichte tegenprestatie. Uit onderzoek blijkt ook dat dat niet werkt. Wij geven uitvoering aan de landelijke regelgeving, maar maken gebruik van alle mogelijkheden voor maatwerk, met name als er kinderen in het spel zijn. De wet Taaltoets is een bureaucratisch gedrocht en dient landelijk zo snel mogelijk te worden afgeschaft.

Werken moet lonen

Wij zijn vóór het inzetten van loonkostensubsidies (aanvulling tot minimumloon) en tegen loondispensatie (werken onder minimumloon), omdat voor iedereen werken moet lonen! Re-integratie dient regulier werk als doel te hebben en mag nooit leiden tot verdringing van werk. Parttime werken moedigen we zeer aan, indien dat het hoogst haalbare is of een full-time baan (nog) niet beschikbaar is. Het uitgangspunt bij iedereen moet zijn: WAT KUN JE WEL. Iedereen die een bijstandsuitkering heeft moet hierop beoordeeld worden. Zodat zo snel mogelijk passend werk (evt. “beschut” of met loonkostensubsidie) dan wel passend vrijwilligerswerk kan worden gevonden. Verdringing van regulier werk door vrijwilligerswerk mag niet. Dit toetsen we middels een verdringingstoets.

Kwetsbare jongeren

Een grote zorg zijn kwetsbare jongeren die zonder startkwalificatie op de arbeidsmarkt komen. Om hen toch kansen te geven op de arbeidsmarkt zetten wij in op leerwerktrajecten binnen het onderwijsdomein. Daarvoor werken we samen met het ROC door middel van het Perspectiefpact en staan open voor onorthodoxe manieren om gemeentelijke budgetten te combineren met onderwijsmiddelen. Ook hier geldt ontschot inzet van geld. Vroegtijdig schoolverlaten blijven we actief bestrijden zodat de kansen op de arbeidsmarkt behouden blijven.

Maatschappelijke participatie en wederkerigheid

Waar voor mensen werk geen reële optie is, is altijd een vorm van maatschappelijke participatie aan de orde. Dat kan door deel te nemen aan activiteiten of vrijwilliger te zijn bij activiteiten. Maatschappelijke participatie is geen loonvormende arbeid en moet dit ook niet verdringen. Wij helpen mensen hun weg naar activiteiten te vinden.

Inburgering

De verantwoordelijkheid voor inburgering met zo snel mogelijk terug naar de gemeenten. Voor statushouders moet de inburgering gratis worden (afschaffing leenstelsel), met als voorwaarde dat ze er zelf aantoonbaar veel tijd en energie in investeren. Wij willen geen marktwerking bij het aanbieden van inburgeringscursussen. Het ROC moet de uitvoerende instantie zijn. Daarnaast hechten wij grote waarde aan de inzet van vrijwilligers om mensen te ondersteunen snel in te burgeren: de taallessen in de wijken, het taalcafé en andere vormen van begeleiding. Deze moeten op steun van de gemeente kunnen blijven rekenen. Duale trajecten waarbij inburgering hand-in hand gaat met (parttime)werk is waar enigszins mogelijk het uitgangspunt. Vanwege de grote instroom van vergunninghouders zetten we extra in op het begeleiden van deze groep naar werk en participatie. We zijn trots op de wijze waarop Hengelo op twee opvanglocaties vluchtelingen heeft opgevangen. Indien zich weer een nieuwe acute situatie voordoet willen wij dat Hengelo zich weer gastvrij opstelt. 

Bijzondere bijstand en armoedebeleid

Zolang de uitkeringen niet structureel zijn verhoogd, bieden toeslagen en de bijzondere bijstand hulp. Wij zien dit echter als lapmiddelen, waarmee nooit alle gaten die het rijksbeleid veroorzaakt in inkomens van mensen kunnen worden opgevangen. Wij handhaven de grens voor de toegang tot de bijzondere bijstand op 120% van het minimumloon en sluiten een verhoging naar 130% niet uit indien dit de participatie van mensen verhoogt en de armoedeval vermindert. De SP wil – zolang de inkomenspolitiek van het rijk niet fundamenteel is veranderd - een adequaat pakket voor de bijzondere bijstand dat maatwerk biedt en een vergoeding is voor bijzondere kosten. De huidige langdurigheidstoeslag blijft bestaan en dit is geen voorliggende voorziening voor andere vormen van bijzondere bijstand. De collectieve ziektekostenverzekering blijft bestaan en jaarlijks optimaliseren we het pakket. Lang niet alle mensen die recht hebben op ondersteuning maken gebruik van alle mogelijkheden. Dit niet-gebruik moet worden verminderd.

Volwassenen met een minimuminkomen kunnen uit het sport- en cultuurfonds een tegemoetkoming krijgen voor de kosten van het lidmaatschap van een sportvereniging, culturele activiteiten en/of de bibliotheek. Daarnaast willen we bijkomende kosten als sportkleding en -schoeisel extra vergoeden, omdat ervaring geleerd heeft dat de bijkomende kosten de grootste belemmering vormen voor actieve deelname aan verenigingen.

Armoede onder kinderen is verschrikkelijk en dat bestrijden we. De extra middelen die er zijn voor de bestrijding van armoede onder kinderen blijven daarvoor geheel beschikbaar als “plus” op het gemeentelijke pakket. Het Jeugdsportfonds blijft een voorliggende voorziening. Zolang de basis van de ondersteuning op orde is en blijft, moeten de extra gelden uit het Kindpakket ook vooral worden ingezet op oa. huiswerkondersteuning, opvoedingsondersteuning en gezonde voeding. Het kindpakket wordt periodiek (eens per twee jaar) herijkt op zijn effectiviteit. De norm voor kwijtschelding van gemeentelijke belastingen blijft de ruimste norm: namelijk 100% van de bijstandsnorm.

Schuldhulpverlening: extra middelen nodig

Er is meer geld nodig voor bestrijding van schulden en de dienstverlening van de Stadsbank. Dat willen we ook beschikbaar stellen, omdat steeds meer mensen schulden hebben en de hoogte ervan toeneemt. Daar moeten we wat aan doen. De regie voor de toeleiding naar een vorm van schuldhulpverlening ligt bij de gemeente en die blijft daar ook. Schuldhulpverlening en het herkennen schuldensituaties dient deel uit te maken van dienstverlening Wijkracht. BudgetAlert brengt de situatie in kaart en bepaalt waar iemand het best geholpen kan worden. Daarbij is de motivatie van mensen om tot een oplossing te komen zeer belangrijk. Doorverwijzing naar de Stadsbank Oost Nederland kan plaatsvinden, maar zien wij als een tweedelijnsvoorziening. De Stadsbank blijft een publieke organisatie en richt zich op het saneren van schulden en het beheren van budgetbeheerrekeningen. Wij werken samen met de Voedselbank. Voor mensen die afhankelijk zijn van een beschermingsbewind willen we alleen de diensten van bewezen bonafide aanbieders binnen de regio vergoeden via de bijzondere bijstand. Er moet scherp op toegezien worden dat mensen altijd kunnen beschikken over het inkomen dat binnen de beslagvrije voet valt.

Sociale werkvoorziening en beschut werk

De toegang tot de sociale werkvoorziening is per 1 januari 2015 als gevolg van rijksbeleid afgesloten. Wij zijn en waren het daar niet mee eens. Wij respecteren de rechten van de huidige Wsw werknemers van de SWB en bieden hen een werkplek die past bij hun beperking. Wij volgen de landelijke CAO die wordt afgesloten. De nieuwe voorziening “beschut werken” vullen we in. SWB moet zich blijven ontwikkelen als een breed publiek werk-leerbedrijf, waar arbeidsontwikkeling voorop staat. In dit werk-leerbedrijf krijgen alle mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt de mogelijkheid zich in hun eigen tempo te ontwikkelen. Het doel is altijd plaatsing bij een zo regulier mogelijke werkgever. Indien de werkgever mensen niet in dienst wil nemen, dient onderzocht te worden in hoeverre detachering uitkomst kan bieden. Het dienstverband wordt dan met SWB aangegaan.

Samenwerking in de arbeidsmarktregio en Techniekpact

De arbeidsmarkt stopt niet bij de gemeentegrens. Veel Hengeloers werken elders in Twente. Twente is één van de vijfendertig arbeidsmarktregio’s. Wij willen dat de samenwerking binnen de arbeidsmarktregio tussen overheden, onderwijs en ondernemers verder wordt versterkt door met werkgevers en werknemersorganisaties, de O&O fondsen en het onderwijs nadere afspraken te maken met concrete doelstellingen over o.a. het opleiden en plaatsen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, stageplekken voor jongeren, omscholing van 45plussers en bv. leerling-gezel constructies. Maar ook over gezamenlijke acquisitie

2. Zorg, Jeugd en Onderwijs

ZORG

De middelen die voor de wet op de Jeugdzorg en de Wmo beschikbaar komen worden in ieder geval voor dit doel geoormerkt. In onze subsidierelaties of aanbestedingen zijn fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden het uitgangspunt. Indien aan de orde wordt overname van personeel door ons afgedwongen.

De herverdeling van de zorgtaken in de Wlz, Wmo en Zvw hebben ervoor gezorgd dat er een wildgroei aan zorginstellingen is. Er zijn ex-bouwvakkers die een zorgbureau beginnen (zorgcowboys op zorgboerderijen). Kwaliteit van de zorg staat ter discussie. In het hele geliberaliseerde zorgveld moet de gemeente duidelijk kiezen met wie ze samenwerkt en met wie niet. Als je instellingen inhuurt, moet je ook hoge aan hen eisen stellen en hen daar aan houden (bv. BIG geregistreerde zorgverleners). Dit betekent dat de SP wil dat er veel scherpere kwaliteitseisen (bv qua deskundigheid van mensen die zorg leveren) moeten worden gesteld aan partijen die zorg leveren.

We willen zeer terughoudend zijn met het toekennen van een PGB. In uitzonderlijke gevallen (met name in jonge gezinnen of bij extreme zorgvragen) kan een PGB een goede oplossing zijn. De zorgvraag moet centraal staan bij toekenning van het PGB. De zogenaamde ‘Bovengebruikelijke zorg’ blijft arbitrair. Controle op PGB’s moet worden verscherpt.

We willen een gemeente die voor zorg en welzijn van de bewoners echt “leading is”. Dat betekent de trend kunnen zetten en doorbraken forceren met het formuleren van onorthodox, menselijk beleid. Bijvoorbeeld door meer in preventie te investeren, dienstverlening te verbeteren, maar ook door fraude te bestrijden.

Het verlenen van zorg is voor ons altijd een open-einde regeling. Dat betekent dat wij geen patiëntenstop of zorgstops willen als het gereserveerde budget niet toereikend is.

Als mensen een vorm van bijzondere bijstand aanvragen of een andere gemeentelijke voorziening, moet de gemeente integraal naar een gezin kijken en zij moet het initiatief nemen om te bezien of er ook andere vormen van ondersteuning nodig zijn. Vooral als er kinderen in het geding zijn. In “ruil” voor voorzieningen die mensen ontvangen mag de gemeente intensieve betrokkenheid en bemoeienis afdwingen. We willen ons ervoor inzetten dat privacyrichtlijnen in het belang van een goede (hulp)voorziening aan met name gezinnen minder zwaar wegen dan nu wettelijk wordt voorgeschreven.

Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo), Wet Langdurige Zorg (Wlz) en huishoudelijke hulp

Per 1 januari 2015 zijn er onderdelen van de AWBZ (algemene wet bijzondere ziektekosten) overgeheveld naar de Wmo (wet maatschappelijke ondersteuning). Deze overheveling is gepaard gegaan met een grote korting op het budget dat gemeenten voor deze taak krijgen. Bovendien wordt door de vergrijzing de zorg voor ouderen in ieder geval intensiever. Reden waarom de SP niet voor deze decentralisatie was: gemeenten werden opgezadeld met een opdracht die binnen de financiële kaders niet fatsoenlijk haalbaar is. We moeten blijven strijden voor een adequaat budget uit Den Haag.

Wij zijn tegen marktwerking in de zorg. Wij willen dat de gemeente de zorg zoveel mogelijk in eigen handen houdt. Waar mogelijk gaan we aanbestedingen tegen. In plaats daarvan gaan we met een beperkt aantal loyale en kwalitatief hoogwaardige partners in de stad en regio bestendige subsidierelaties aan. We willen uiteindelijk een marktwerkingvrije gemeente.

Voor ons moet zorg thuis wijkgericht/buurtgericht maatwerk zijn. Huisbezoeken zijn het uitgangspunt voor het vaststellen van de eerste vraag wat iemand nodig heeft. 

De (thuis)zorg blijft kleinschalig werken vanuit de wijk met een vast team. Indien de persoonlijke verzorging niet door gemeenten wordt uitgevoerd dienen er met verzekeraars afspraken te worden gemaakt over afstemming van de zorg. Op deze wijze krijgen mensen die zorg nodig hebben minder verschillende verzorgers over de vloer. Vooral voor ouderen werkt dat beter. In onze visie krijgen zelfstandige (thuis)zorgteams volledige verantwoordelijkheid, vertrouwen én de vrijheid om zorg en hulp te verlenen en te organiseren, van aanmelding en beoordeling tot uitvoering.

We zetten in op een goed en volledig basispakket huishoudelijke hulp (inclusief wassen). Eigen bijdragen blijven we via de collectieve zorgverzekering gemeente voor mensen tot 120% sociaal minimum vergoeden.

Ouderen

De veranderingen in de Wet Langdurige Zorg hebben ook grote gevolgen voor het beroep op de Wmo. De (oude) verzorgingshuizen voorzagen in een grote behoefte van veel ouderen. Het verdwijnen van deze instellingen legt een grote druk op de samenleving als geheel (bv bestrijden eenzaamheid en bieden hulp) en op het budget van de Wmo. Huidige seniorencomplexen worden ook verhuurd aan mensen buiten de doelgroep: we willen zo veel mogelijk zorgen dat dat niet gebeurt, zodat deze complexen zich kunnen ontwikkelen tot een verzorgingsomgeving 2.0 of buurtzorghuizen waar gemeente geclusterd voorzieningen kan inzetten. Vereenzaming van ouderen is een serieus probleem. Huisbezoeken van Wijkracht breiden we uit en we proberen mensen actief naar activiteiten toe te leiden.

Dagbesteding

De SP vindt dat zorg en welzijn zo dicht mogelijk bij huis beschikbaar moeten zijn. Dagbesteding wordt zo veel mogelijk laagdrempelig in de wijken georganiseerd waarbij samenhang kan worden aangebracht tussen zorg en welzijn. Dagbesteding maakt deel uit van een algemene collectieve voorziening. Dit geldt niet voor zeer gespecialiseerde vormen van dagbesteding.

Gehandicaptenbeleid

Mensen met een handicap zijn op alle terreinen volwaardige burgers. Ze hebben recht op een wereld zonder drempels, in de breedste zin van het woord, zoals het VN Verdrag Handicap verwoordt. Dat vereist dat de gemeente altijd en overal rekening houdt met hun specifieke beperkingen. De toegankelijkheid van openbare gebouwen, sport- en culturele voorzieningen en het openbaar vervoer is voor deze groep mensen vanzelfsprekend. Het wonen en werken met niet-gehandicapte mensen is een positieve ontwikkeling en dit moet bevorderd worden.

Eerstelijnszorg: huisarts en maatschappelijk werk

We willen geen wachtlijsten voor huisartsen en het algemeen maatschappelijk werk (de z.g. eerstelijns hulpverlening). Er dreigt voortdurend een tekort te ontstaan aan huisartsen. Het oplossen van dit tekort en een goede spreiding van huisartsen is in de eerste plaats een taak van het Rijk. Strijd tussen gemeenten om met extra lokkertjes huisartsen binnen eigen gemeentegrenzen te krijgen, wijst de SP af.

Het is wenselijk om in iedere wijk een eigen gezondheidscentrum, waarin bijvoorbeeld een huisarts, tandarts en een fysiotherapeut gehuisvest zijn. Zij verhogen sterk de leefbaarheid van die wijk. Ook poliklinieken/prikposten worden in de gezondheidscentra van de wijk gevestigd.

Een volwaardig ziekenhuis in Hengelo

Bij een volwaardig ziekenhuis hoort een afdeling spoedeisende hulp. Wij willen dat er in de Regio afspraken worden gemaakt tussen de ziekenhuizen waarvan de inzet moet zijn, dat er in ieder geval drie ziekenhuizen met basiszorg zijn. De gemeente initieert het gesprek met verzekeraars en ziekenhuisdirecties om dit te bespreken. 

Gezondheid

Uit onderzoek blijkt: hoe beter je opleiding en hoe hoger je inkomen, hoe beter je gezondheid is. De SP vindt het belangrijk dat een goede gezondheid voor iedereen bereikbaar is. Dit kan deels doordat de gemeente zorgt dat de gezondheidszorg voor iedereen toegankelijk is en blijft. De SP kan zich helemaal vinden in het verminderen van het aantal jonge rokers, in de bestrijding van alcoholgebruik en van overgewicht en in extra aandacht voor eenzaamheid en depressie. Alle initiatieven die hierop inzetten hebben onze steun.

Mantelzorg

Heel veel zorg wordt verleend door mantelzorgers. Mantelzorgers verdienen zo nu en dan rust om hun zorgtaak vol te kunnen houden. Dit betekent dat we weekendhuizen/logeerhuizen blijven ondersteunen en ook de taak van mantelzorgondersteuners volledig in stand houden. Het beroep op mantelzorgers mag niet ten koste gaan van benodigde professionele inzet.

JEUGD

Jeugdzorg

Gemeenten zijn per 1 januari 2015 verantwoordelijk voor de Jeugdzorg. De SP is hier altijd voorstander van geweest. Echter het tempo waarmee en de voorwaarden waaronder (gigantische kortingen op het budget) zijn onaanvaardbaar. Het geld dat door het Rijk beschikbaar wordt gesteld voor Jeugdzorg zal in ieder geval binnen de gemeentelijke begroting geoormerkt moeten blijven, zodat het ook aan Jeugdzorg wordt besteed. Bij tekorten dient het Rijk daar op te worden aangesproken en dienen zij bij te passen. Voor ons moet ook de jeugdzorg zo veel mogelijk laagdrempelig wijkgericht/buurtgericht maatwerk zijn. Dit geldt niet voor sterk gespecialiseerder vormen van jeugdzorg, zoals jeugdpsychiatrie. Huisbezoeken zijn het uitgangspunt voor het vaststellen van de vraag wat iemand nodig heeft.

Wij zijn tegen marktwerking in de zorg. Wij willen dat de gemeente de zorg zoveel mogelijk in eigen handen houdt. Waar mogelijk gaan we aanbestedingen tegen. In plaats daarvan gaan we met een aantal loyale en partners in de stad en Regio bestendige subsidierelaties aan.

Jeugdgezondheidszorg

Wij zetten in op preventie. In het basispakket voor de jeugdgezondheidszorg moeten onder andere vier periodieke onderzoeken of huisbezoeken zitten nadat een kind vijf jaar oud is. Obesitas moet actief bestreden worden via voorlichting en mogelijkheden voor sport en beweging dicht bij huis. Kantines van scholen en verenigingen moeten meer gezonde snacks en zuivel gaan verkopen.

Jongerencentra Innocent en Cerberus

De SP vindt het van belang dat beide jongerenorganisaties een thuishonk hebben voor hun samenkomst.

ONDERWIJS

Basisonderwijs

De SP is voorstander van één algemene vorm van basisonderwijs met dezelfde rechten voor iedere school en voor iedere scholier. Om die reden zijn wij geen voorstander van het onderscheid tussen bijzonder en openbaar onderwijs. Een leefbare wijk heeft minimaal één basisschool. Concurrentie van scholen om meer leerlingen te trekken vinden wij een slechte zaak. Om te zorgen dat er een school behouden blijft voor een buurt, bevordert de SP het samen laten gaan van openbaar en bijzonder onderwijs. Dit moet echter niet leiden tot schaalvergroting.

Conciërge, klasse-assistent en administratieve medewerker behoren tot het basispakket. Deze medewerkers hebben een vaste baan eventueel via het gemeentelijke werkgeversinstituut. De SP heeft er voor 1 miljoen euro voor gezorgd dat 40 ondersteunende functies in wijkcentra, onderwijs en bij sportverenigingen behouden zijn. In het basisonderwijs is naast rekenen en taal muziek, techniek, crea en gym van groot belang. Door afspraken met stedelijke voorzieningen als Oyfo en de bibliotheek zorgen we ervoor dat er educatieve activiteiten worden georganiseerd in de buurten en de wijken, maar ook op de basisscholen. Vanuit kwaliteits- en continuïteits borging gezien horen professionals/vakdocenten de organisatie te verzorgen. Voor (muziek)verenigingen en individuele kunstenaars moet in de ondersteuning van het programma ruimte zijn.

Voortgezet onderwijs, schaalgrootte en nieuw VMBO

De SP is voorstander van kleine schoolgebouwen verdeeld over verschillende plekken in de stad, zodat iedereen nog iedereen kent en niemand “verdrinkt”. Of deze schoolgebouwen onderdeel zijn van een grotere schoolorganisatie vindt de SP minder belangrijk. Grotere schoolorganisaties en samenwerkingsverbanden kunnen wel efficiënter de overhead invullen. Het gezamenlijke VMBO moet toegankelijk zijn voor leerlingen van elke levensbeschouwelijke achtergrond.

Segregatie in onderwijs tegengaan

Scholen met veel allochtonen doen het evengoed als “witte” scholen. Zij hebben het voordeel dat leerlingen daar, net als op straat, ook in aanraking komen met andere culturen en gewoonten. Toch vindt de SP dat een school ook binnen de schoolmuren zo veel mogelijk moet overeenkomen met de werkelijkheid van de maatschappij. Daarom moeten scholen én ouders samenwerken om witte en zwarte scholen tegen te gaan. De gemeente neemt daartoe het initiatief. 

3. Welzijn, Sport en Cultuur

WELZIJN

Verenigingen en hun activiteiten zijn de basis

Hengelo kent heel veel verenigingen die actief zijn op cultureel en creatief gebied, ontspanning of in de sport. Hengelo onderscheidt zich daarmee in positieve zin van andere grote gemeenten. Die verenigingen blijven we koesteren. Dit doen we door ervoor te zorgen dat hun faciliteiten behouden kunnen blijven, maar ook door ervoor te zorgen dat ondersteuning voor de verenigingen en vrijwilligers geregeld wordt. Het moet aantrekkelijk blijven vrijwilliger te zijn in een steeds complexer wordende samenleving

Accommodaties in de wijk en buurt

Deelnemen aan activiteiten in de eigen wijk of buurt moet altijd mogelijk zijn. We zorgen ervoor dat in elke wijk of buurt minimaal één adequate accommodatie beschikbaar is waar activiteiten georganiseerd kunnen worden. Hierover maken we ook afspraken met bijvoorbeeld Welbions, Carint en Aveleijn omdat zij ook over accommodaties beschikken. Wij vinden het van belang dat maatschappelijk vastgoed van de gemeente en verenigingen zo optimaal mogelijk gebruikt wordt. Met subsidievoorwaarden willen we hierop kunnen sturen. Indien geen passende maatschappelijke accommodatie beschikbaar is, is commercieel vastgoed aanvaardbaar. Door afspraken met stedelijke voorzieningen als Oyfo en de bibliotheek zorgen we ervoor dat er educatieve activiteiten worden georganiseerd in de buurten en de wijken, bijvoorbeeld op de basisscholen. Vanuit kwaliteits- en continuïteits borging gezien horen professionals de organisatie te verzorgen. Voor (muziek)verenigingen en individuele kunstenaars moet in de ondersteuning van het programma ruimte zijn.

Wijkwelzijn en wijkwelzijnsvoorzieningen

De grote wijkwelzijnsvoorzieningen moeten goed worden verspreid over de stad. Hierin zijn in ieder geval de wijkagent, het wijkwelzijnswerk en het jongerenwerk gehuisvest. Er zijn vergaderplekken voor wijk- en bewonersoverleg. De SP wil dat de bezettingsgraad van de wijkcentra verbetert en dat er ruime openingstijden zijn; tenminste 6 dagen per week in de ochtend, de middag en de avond. Waar mogelijk worden in de wijkcentra professionele dagactiviteiten voor ouderen en (arbeids)gehandicapten georganiseerd. Dit behoort tot de algemene voorziening.

Omdat er in deze centra veel soorten voorzieningen zijn en omdat de wet het verplicht stelt, moet er tijdens openingsuren voldoende geschoolde ondersteuning aanwezig zijn. Met professionele beheerders kan hiervoor worden gezorgd, wat wel betekent dat je die niet voor ieder centrum apart kunt aanstellen. We handhaven daarom het werkgeversinstituut als overkoepelende organisatie waar de beheerders in dienst zijn. Wij bieden ruimte aan het organiseren van ondersteunend vrijwillig beheer.

Het wijkopbouwwerk en welzijnswerk is erop gericht dat initiatieven van bewoners worden gefaciliteerd en ondersteund, maar niet door professionals worden overgenomen. Professionals moeten vrijwilligers kortdurend ondersteunen. In onze wijken en buurten willen we met en voor elkaar zorgen. Dat ondersteunt de gemeente. Daarbij moeten Welbions en zorginstellingen actief meedoen.

Vrijwilligers

Alle sport - en culturele verenigingen, zorginstellingen en scholen werken met vrijwilligers, die hun werk goed en met plezier doen. Zonder dit plezier haken ze af. Vrijwilligers zijn meer en meer essentieel voor ons voorzieningenniveau. Een vrijwilligerssteunpunt met voldoende kennis om te besturen dan wel directies te ondersteunen bij het voeren van een goed vrijwilligersbeleid, is heel erg noodzakelijk en nuttig. De vrijwilligersverzekering blijft gehandhaafd.

SPORT

Sportaccommodaties

Uitgangspunt is dat sportaccommodaties verspreid blijven over de hele stad, ook indien door fusies het aantal verenigingen vermindert. Dat geldt voor binnen- en buitensportaccommodaties. We ontmoedigen te hoge concentraties van één soort sport in een bepaald gebied. Voor sportverenigingen geldt dat kantines een voorziening zijn voor hun eigen leden en dat zij belangrijk zijn voor hun exploitatie. Wij gaan uitbreiding van paracommerciële activiteiten t.b.v. de exploitatie tegen omdat dit oneigenlijke concurrentie met de reguliere horeca veroorzaakt. Dit uitgangspunt geldt overigens ook voor speeltuinen, wijkcentra en schoolkantines. 

Zwembaden en zwemonderwijs

De SP vindt het Twentebad een gemeentelijke basisvoorziening. Dat geldt ook voor het Tuindorpbad. Privatiseren van de zwembaden of sluiten van het buitenbad is voor de SP niet acceptabel. We zijn trots op onze gemeentelijke zwembaden.

Ieder kind moet leren zwemmen. De gemeente heeft volgens de SP de taak te bevorderen dat ieder kind in groep zes zijn zwemdiploma A en B heeft. Mensen met een minimuminkomen krijgen het lesgeld via het Kindpakket vergoed. Schoolzwemmen kost veel tijd. Daarom wordt schoolzwemmen alleen uitgevoerd in goed overleg met de school.

CULTUUR

Bibliotheek

De bibliotheek heeft zich de afgelopen jaren ontwikkeld tot een voorziening waarbij het vanzelfsprekend is dat ook ander activiteiten (ideëel danwel commercieel) er onderdak vinden. De SP juicht deze ontwikkeling toe. Het is een schoolvoorbeeld van hoe het delen van een accommodatie leidt tot spannende interacties en verbindingen. De bibliotheek als instituut zal zich de komende jaren nog continu moeten herpositioneren en moeten aanpassen aan de nieuwe interactieve wereld. 

Voor de SP geldt dat de bibliotheek de belangrijkste culturele voorziening van de stad is. Het filiaal in de Hasseler Es blijft behouden en er wordt op de bibliotheek niet bezuinigd.

Podia

Verdere samenwerking tussen beide Hengelose podia (Metropool, Schouwburg) alsmede met de podia in de rest van Twente is gewenst om tot optimalisatie van het programma en het gebruik van de accommodatie te komen. Het zijn immers allemaal organisaties die met publiek geld worden gefinancierd en zijn dus van ons allemaal! Indien directeuren en besturen niet zelf tot afstemming komen dwingen we dit af middels de subsidievoorwaarden. De Schouwburg dient zelf met een deugdelijke visie op zijn toekomst te komen waarin zij ook samenwerking in de Regio en in het bijzondere met het Wilminktheater duidt. Voor de Schouwburg geldt dat zij zich zal moeten ontwikkelen tot een echt theater van de stad met een breed aanbod dat voor iedereen toegankelijk is. Om die reden zijn wij verklaard tegenstander van een gesubsidieerd aanbod dat zich juist richt op higharts.

Oyfo

Wij zijn voor een educatieaanbod waarbij de brede basis op orde is. Oyfo moet zich de komende jaren bewijzen als organisatie waar onder één vlag alle kunsteducatie is geborgd. Het liefst op één plek. Wat de SP betreft is één organisatie echter uiteindelijk van groter belang dan één accommodatie: het verlaten van de Wilhelminaschool door museum het Heim moet wel realistisch zijn (inhoudelijk en financieel). Indien dit niet het geval is, opteert de SP voor het gescheiden huisvesten van de Oyfoonderdelen waarbij de Wilhelminaschool als museum in tact blijft.

150 jaar Stork

In het DNA van de Hengelose inwoners zit een forse dosis industriële erfelijkheid. Er zit metaal in ons bloed. Dat mag, zeker bij de viering van 150 jaar Stork, tot uitdrukking komen in de evenementen, de openbare kunst en in het aanzien van de stad. “Hengelo, de nijvere metaalstad” moet ons sterke en trotse beeldmerk naar binnen en naar buiten zijn.

Kunst

Kunst en cultuur zijn geen voorrecht van een kleine elite, maar een verrijking voor ons allemaal. We stimuleren kunst en cultuur in de openbare ruimte, overal in de stad en dicht bij mensen in de buurt. De binnenstad moet het kloppende culturele hart van onze stad zijn. Dit moet in het actieprogramma voor de binnenstad een prominente plek hebben en het betekent ook dat we extra moeten investeren in het versterken van het culturele aanbod door met name kleinschalige nieuwe initiatieven. In de binnenstad komen alle vormen van kunst het meest samen (amateur en professioneel). Het Hazemeijercomplex hoort als zodanig bij de binnenstad.

Alle vormen van amateurkunst en het weekendje WAK blijven onze steun houden. De professionele kunst heeft de afgelopen jaren onder druk gestaan. Het is wenselijk hierin te investeren.

Streetart is een belangrijker wordende beeldbepalende kunstvorm in de stad, ook in Hengelo, die fors gestimuleerd moet worden door kunstenaars opdrachten te geven in samenwerking met particulieren. We willen een jaarlijkse streetartmanifestatie.

Evenementen

De bundeling van de coördinatie van alle evenementen in één organisatie is een goede stap geweest. Dit houden we in stand. Hengelo Promotie moet vooral gericht zijn op de promotie en ondersteuning van bestaande en nieuwe evenementen die de stad verder “kleur” geven. 

4. Onze Wijken, Beckum & Oele en de Binnenstad

Een leefbare woonomgeving

Wat de SP betreft is de wijk de maatstaf waarop de Hengeloërs hun leefomgeving ervaren. Voor een aangename, leefbare wijk of dorpskern (Beckum) vinden wij de volgende voorzieningen van belang:

 • gezondheidscentrum/buurtcentrum
 • een basisschool, peuterspeelzaal en/of kinderopvang
 • winkels
 • zorg (ouderen en jeugd) in de buurt met kleinschalige teams: brede algemene voorziening.
 • busverbindingen , fietspaden en veilige wegen
 • activiteiten voor maatschappelijke participatie: muziek, cultuur, vrijwillige taallessen, sportverenigingen
 • een actieve wijkagent, toezicht & handhaving en een veilige omgeving met weinig (horeca)overlast
 • speelvoorzieningen voor kinderen en fitnesstoestellen voor ouderen in de openbare ruimte
 • diversiteit qua woningaanbod met voldoende sociale huur
 • actieve, betrokken bewoners-(organisaties of verenigingen): in ieder geval belangenbehartigers met draagvlak onder de mensen.
 • voldoende toezicht en handhaving.

Herstructurering oude wijken

Bij de herstructurering van wijken is het erg belangrijk dat de aanwezige sociale samenhang niet verdwijnt. Er dient altijd eerst goed nagedacht te worden over hoe de wijk er na herstructurering uit moet komen te zien. De SP vindt dat er geld nodig is om parallel aan de investeringen van Welbions het beheer van de openbare ruimte te verbeteren. De gemeente neemt waar mogelijk de regie.

Beckum en Oele

Beckum en Oele zijn bijzondere kernen binnen onze gemeente. Voor Beckum vinden we dezelfde leefbaarheidsvoorzieningen van belang als voor de Hengelose wijken gelden. De leefbaarheid van Beckum staat door demografische ontwikkelingen (ontgroening, vergrijzing) onder druk. Deze ontwikkeling wordt niet simpel gekeerd door enkele huizen te bouwen. Er moet realistisch gekeken worden naar wat nodig is voor een leefbare (dorps)kern.

Maatschappelijk Vastgoed

Wij zijn voorstander van het delen van accommodaties om op die manier de exploitatie van panden te verbeteren en daardoor de financiële middelen die beschikbaar zijn voor activiteiten te vergroten. Voor de (her)huisvesting van fysieke voorzieningen in een wijk geldt het uitgangspunt hergebruik of optimalisering van bestaande accommodaties/panden, ook indien die van andere maatschappelijke partners zijn.

Zeggenschap bewoners en inzet buurtbonnen

De betrokkenheid van bewoners is – op een aantal wijken na – georganiseerd via een stichtingsvorm. Hoewel de besturen hun uiterste best doen bewoners te organiseren, lukt dit maar in beperkte mate. Wij denken dat bewoners als lid van een bewonersvereniging hun zeggenschap over hun wijk beter gaan invullen. De buurtbonnen voor initiatieven van bewoners leiden tot interactie en moeten daarom als middel blijven. Wij vinden dat bewoners een verantwoordelijkheid hebben voor hun eigen woonomgeving en willen dat ze actief betrokken zijn.

Integratie en inburgering: samen leven

In de politiek is er veel te doen over Nederlanders van buitenlandse afkomst. Gelukkig leven we in een maatschappij waar er geen onderscheid is in rechten en in plichten tussen verschillende soorten burgers. De SP streeft naar gelijke kansen voor iedere burger, of het nu vrouwen, ouderen, allochtonen, lager opgeleiden of nog andere groepen zijn. Tegelijk weten we dat er in de dagelijkse praktijk soms nog een lange weg te gaan is en het nog steeds hard is nodig bepaalde groepen te ondersteunen om ze gelijke kansen te geven. Allochtonen vormen nog steeds zo’n groep: uit onderzoek is onder andere gebleken dat het inkomen van allochtonen in Hengelo en hun opleidingsniveau lager is dan het gemiddelde. De SP wil actief voor hen drempels wegwerken en de kansen op verdere ontwikkeling vergroten. Deze activiteiten zijn vooral gericht op verdere inburgering, taalontwikkeling, scholing en educatie, arbeidsmarkt(re)integratie en emancipatie.

Er moet aandacht voor de bestrijding van discriminatie blijven. Een verordening om hierover afspraken te maken lost niets op. Mensen moeten elkaar in de praktijk aan durven te spreken op hun gedrag. Aangifte van discriminatie moet actief worden gepropagandeerd.

Spelen en Skaten

Hugo Koetsveld over een SKATEPARK in het centrum en voldoende speelplekken in de buurt.

“Hengelo kent van oudsher een traditie als “skate-stad”. In Hengelo hebben we ons heel lang ingezet voor een skatepark in het centrum van de stad. Dit past bij onze opvatting over toenemende functiemenging van de binnenstad en de huiskamer die het voor iedereen moet zijn. Het Industrieplein is daarvoor uitstekend geschikt. In de buurten zorgen we ervoor dat er voldoende speelplekken en speelaanleidingen zijn. De norm van 3% is daarbij de ondergrens. Ook de binnenstad ontwikkelt zich steeds meer tot verblijfsgebied. Speelvoorzieningen horen daar bij!”

BINNENSTAD

Binnenstad: de huiskamer van de stad

Voor de binnenstad geldt dat de functie als kernwinkelgebied, waar detailhandel samen met horeca nog de hoofdfunctie is, verandert. Wij zien een steeds grotere functiemenging ontstaan van ambachten en werk, cultuur, wonen en (kleine) diensten. De binnenstad heeft daardoor een recreatieve functie, die ondersteund wordt door horeca, een concentratie van evenementen, de dagmarkt en culturele activiteiten. De openbare ruimte wordt op deze functiemenging ingericht, waarbij de nadruk komt te liggen op een sterke vergroening. Daar willen wij in investeren. Dat geldt ook voor het Marktplein, mits er met de marktkooplieden draagvlak is voor een herinrichting van het Marktplein dan wel verplaatsing van de warenmarkt. De

SP is voorstander van de terugkeer van de gemeentelijke organisatie naar de binnenstad. Wij geloven dat in de binnenstad verschillende functies méér en méér gecombineerd moeten gaan worden. Wij denken dan aan winkelen, werken, wonen, cultuur, recreëren en evenementen. Grote werkgevers als de gemeente, Siemens, het ROC van Twente en het UWV passen prima in het centrum en vergroten de levendigheid. De SP heeft er geen enkel bezwaar tegen dat de ambities in Lange Wemen t.a.v. de in te vullen m2 detailhandel en/of horeca naar beneden worden bijgesteld. 

Evenementen en aantrekkelijke verblijfsplekken en -pleinen brengen mensen naar de stad en houden ze vast. De aanpak van leegstand in de binnenstad is geen probleem dat alleen de gemeente raakt. Samen met pandeigenaren, banken, beleggers en detaillisten zal een oplossing moeten worden uitgewerkt. Het actieplan dat partners samen hebben ontwikkeld vormt daartoe een prima basis, waarbij de SP van mening is dat de nadruk sterker moet worden gelegd op vergroening en cultuur. Het gaat er immers om dat er meer mensen naar de stad komen en daar prettig verblijven. 

5. Ruimte, Wonen, Grond en Economie

WONEN

Variatie in woningbouw in de wijken en binnenstad

De SP vindt dat een wijk leefbaarder wordt als er een evenwichtige opbouw van de wijk is, met veel variatie in mensen, woningen, woonomgeving en voorzieningen. Datzelfde geldt voor de binnenstad. Daarom moeten er in wijken of nieuw te ontwikkelen (deel)gebieden ook voldoende sociale huurwoningen aanwezig zijn. De SP wil in ieder nieuwbouwplan 35% sociale woningbouw in plaats van de huidige 20%.

Wij zijn voor een goede spreiding van verschillende woontypen over de wijken, zodat bewoners die een grotere woning willen, kunnen verhuizen binnen de eigen wijk. Dit levert een bijdrage aan een evenwichtige sociale structuur. Om een goed evenwicht te krijgen in het woningaanbod geeft de SP bij bouwprojecten binnen de bebouwde kom sociale verhuurders voorrang op projectontwikkelaars en vastgoedbedrijven. Dat geldt ook voor Beckum waar jonge starters, die uit het dorp afkomstig zijn door het niet beschikbaar zijn van goedkope woningen het dorp dreigen te verlaten.

Wij willen kleine betaalbare woningen voor één- en twee persoonshuishoudens behouden en bijbouwen. De groeiende behoefte aan betaalbare kleinere woningen, samen met de groter wordende belangstelling voor de monumentale na-oorlogse noodwoningen (’t Kotte, de Maycrete woningen, het Engelse dorp, en de witte huisjes in Veldwijk) en de kabouterwoningen in de Bloemenbuurt betekenen het behoud en het bewoonbaar houden van deze huizen. Daarnaast pleit de SP voor het bouwen van betaalbare woningen voor een en tweepersoons huishoudens. 

Huren en huurverlaging

De huurprijzen zijn de afgelopen jaren door het beleid van de rijksoverheid enorm gestegen. De woonlasten voor huurders en huiseigenaren zijn de afgelopen jaren trouwens over de hele linie gestegen. Want naast de huurprijzen zijn ook de energiekosten gestegen. Wij zetten ons ervoor in om dat tij te keren.

Life on the prairies

Op veel plaatsen in de stad liggen al jaren bouwterreinen braak. Ook nu de economie weer aantrekt. Deze “Prairies van Hengelo” zijn lelijk en omdat het er zo veel zijn, wordt ons stadsgezicht er niet fraaier en vriendelijker van. Wij willen primair dat deze prairies worden bebouwd, en snel! Zolang dat niet mogelijk is moeten deze braakliggende terreinen een fatsoenlijker aanblik krijgen, bijvoorbeeld door ze tijdelijk in te richten met groen en stadstuinen. Voor een vriendelijker aanblik deden we een dringend appel op alle eigenaren de hekken om de prairies te verwijderen. Dat werkte en dat moeten we doorzetten.

RUIMTE

De groene grens trekken betekent: inbreiden

De SP houdt Driene, Twekkelo, Woolde, Oele, het Weusthagpark en de noordelijke stadsrand richting Weerselo groen en zij wil hier niet bouwen. De uitbreiding van de stad stopt bij deze “groene grens”. Dit betekent dus nieuwbouw binnen de bestaande stad met name in Hart van Zuid en op de prairies. Bij dit zogenaamde “inbreiden” moeten plekken met belangrijke groenwaarde en speel- en trapveldjes gespaard worden. Sportvelden vergroten de leefbaarheid van de wijk en moeten daarom in de wijk blijven.

Bedrijventerreinen

Prognoses wijzen uit dat Hengelo maar ook de overige Twentse gemeenten tot 2030 meer dan voldoende bedrijventerreinen bezitten om aan de verwachte vraag te kunnen voldoen. Wij willen daarom geen nieuwe bedrijventerreinen meer ontwikkelen binnen Twente. Wij zetten maximaal in op revitalisering en verkoop van bestaande terreinen. Voor XL Businesspark zetten we in op de logistieke sector, maar we sluiten andere sectoren niet uit.

Kantoren

De prioritaire kantoorlocaties in Hengelo zijn Westermaat en het stationsgebied/Hart van Zuid. Op andere plekken in de stad willen we geen (ver)nieuwbouw van kantoren. Wij lossen het probleem van leegstand van kantoren niet op door kantoorpanden aan te kopen. De eigenaar zal zijn verlies moeten nemen, huren moeten matigen en genoegen moeten nemen met minder opbrengsten. Wij stimuleren functiewijziging van kantoren naar bijvoorbeeld wonen indien mogelijk.

Detailhandel

Hengelo beschikt over zes grote en moderne wijkwinkelcentra met een goede mix van supermarkten, filiaalbedrijven en zelfstandige ondernemers. Deze wijkwinkelcentra voorzien met name in de dagelijkse boodschappen. Deze winkelcentra mogen zeer beperkt uitbreiden indien noodzakelijk voor het bestaande winkelaanbod. Plein Westermaat heeft een regionale functie en moet die ook behouden. Wij handhaven de geldende bestemmingen van perifere detailhandel (PDV, grote producten) en grootschalige detailhandel (GDV, groot oppervlak) in de stad en staan geen verruiming toe. De binnenstad heeft een recreatief karakter, waar met name mode, accessoires, schoenen etc. te vinden zijn. Er worden geen m2 voor detailhandel meer toegevoegd. Wij werken mee aan herverkaveling.

ECONOMIE

Winkeltijden

De Winkeltijdenwet laat aan de gemeente over hoeveel koopzondagen zij mogelijk wil maken. Daarbij is alles tussen de 0 en 52 mogelijk. Voor de SP blijft draagvlak onder ondernemers voor een bepaald regime het uitgangspunt. Dit draagvlak zullen ondernemers binnen (Binnenstad, wijkwinkelcentra en Plein) zelf moeten blijven organiseren en aantonen.

Horeca

Met het realiseren van het Horecaplein van Lange Wemen concentreert Hengelo in dit gebied zijn daghoreca. De SP is daar voor. De nachthoreca blijft in de Pastoriestraat. Hier gelden wat ons betreft terecht andere, zeer ruime openingstijden. Horecaondernemers zijn wat ons betreft ook buiten hun zaak mede verantwoordelijk voor hun omgeving. Zij zullen hun klanten moeten aanspreken indien deze overlast veroorzaken.

Wijkeconomie

Wij zijn voor functiemenging in de wijken. Dat betekent dat we ook passende bedrijvigheid in de wijken toejuichen en kleine bedrijven ook de mogelijkheid bieden zich daar (verder) te ontwikkelen. De komst van bedrijfsverzamelgebouwen in de wijk als ondernemers hun eigen huis zijn ontgroeid moedigen we aan (zie ook hoofdstuk over de wijken en openbare ruimte). De brede ondersteuning voor MKBbedrijven en kleine zelfstandigen handhaven we. We stimuleren en ondersteunen startende ondernemers.

Watergebonden bedrijvigheid en havenbedrijf

Een havenbedrijf voor het Twentekanaal vergroot de potentie die het vervoer over water heeft en de watergebonden bedrijvigheid die daarmee samenhangt. Hengelo moet gelet op zijn sterke havenfunctie in belangrijke mate bijdragen aan de totstandkoming van het Havenbedrijf, waarin in eerste instantie de beheerfuncties van de verschillende gemeenten worden geharmoniseerd. Daarna kan de samenwerking met Port of Twente om de economische aantrekkingskracht van watergebonden bedrijvigheid te vergroten worden opgepakt en versterkt.

Economische samenwerking

Twente is een economisch gebied. De arbeidsmarkt stopt niet bij de gemeentegrenzen. Samenwerking met de andere gemeenten in Twente is van groot belang om de economische structuur in Twente te verbeteren en te versterken. Wij gaan volop door met de ingezette samenwerking binnen Twente.

Monumenten en industrieel erfgoed

Hengelo is groot geworden door de (metaal)industrie. Historische industriepanden en wederopbouwarchitectuur moeten voor volgende generaties zo goed en zo veel mogelijk zichtbaar zijn en in stand worden gehouden, bijvoorbeeld door ze een monumentale status te geven of door ze passend op te nemen in wijk- en (woning)bouwprojecten. 

GROND

We zijn terughoudend bij het voeren van een actieve grondpolitiek met als doel `geld verdienen´ vanwege de financiële risico’s die hieraan verbonden zijn. Indien er echter door een actieve houding van de gemeente een maatschappelijk knelpunt kan worden opgelost is de actieve aankoop en exploitatie van grond goed te verdedigen. Maatschappelijke knelpunten zijn bijvoorbeeld een tekort aan sociale huurwoningen of starterswoningen.

6. Natuur, Groen & Duurzaamheid, Verkeer en Vervoer

NATUUR

Geen intensieve luchtvaart maar recreatiegebied

De SP wil geen intensieve burger- en vrachtluchtvaart vanaf Luchthaven Twenthe. Het gebied moet zich kunnen ontwikkelen tot een natuur- en recreatiegebied (stiltegebied te midden van de steden: Groen Hart van Twente). Er mag geen cent overheidsgeld naar de exploitatie van de luchthaven gaan. In de gemeenteraad van Enschede en de provinciale Staten van Overijssel, die verantwoordelijk zijn voor de gebiedsontwikkeling, dragen we dit actief uit.

Natuur en water in en om de stad

Behoud van openbaar groen levert niet alleen een prettige leefomgeving op, maar het is ook belangrijk voor plant en dier. Wij moedigen aan dat bewoners een rol krijgen bij het onderhoud en het natuurlijk beheer van het groen. Groen moet nadrukkelijk deel uitmaken van het stadsbeeld. De Hengelose beken moeten bovengronds stromen. We werken met biologische bestrijdingsmiddelen buiten en binnen onze gebouwen met biologisch afbreekbare schoonmaakmiddelen. We willen streven naar een gifvrije gemeente.

Weusthagpark

Het Weusthagpark moet een écht stadspark worden met veel wandel- en fietsroutes. Meer woningbouw hoort niet thuis in dit park. Wel moet er ruimte komen voor ‘groene’ initiatieven maar die moeten geen extra verkeer aantrekken.

Veehouderij

De gemeente moet de biologische veehouderij ondersteunen, omdat die het welzijn van dieren bevordert. Zij stimuleert boeren die willen overstappen naar een diervriendelijker veehouderij. We zijn tegen megastallen.

Landbouw

Voedsel produceren is niet alleen een geldkwestie. Boeren hebben een duidelijke en belangrijke plaats in onze samenleving. Landbouwbedrijven produceren niet alleen voedsel en gewassen, maar ze zijn ook belangrijk voor het beheer van het landschap en de openbare ruimte. De SP wil de boerengezinsbedrijven behouden, niet in de laatste plaats omdat daarmee ook het beheer en de leefbaarheid van het platteland behouden worden. Daarnaast is het een doel van de SP om de landbouw duurzamer te maken. In de eerste plaats moeten de boer en de consument weer dichter bij elkaar komen. De SP moedigt daarom biologische landbouw aan en ondersteunt boeren die daar mee willen beginnen.

GROEN

Groenonderhoud

Bewoners van Hengelo geven in hun reacties op vragen aan dat zij veel waarde hechten aan een goede en groene woonomgeving. Uit diezelfde reacties blijkt ook hoe belangrijk mensen een goed onderhoud van groen vinden. Groen in de wijk en stad verbetert de leefbaarheid enorm. De SP wil daarom een brede publieke actie om vergroening van de openbare ruimte en particuliere tuinen én daken te bevorderen. Daar hebben we ook budget voor over. Vergroening is ook van belang voor een goede waterafvoer. De verstening van veel tuinen leidt tot extra wateroverlast bij extreme buien. De SP vindt het beheer en onderhoud van de openbare ruimte een publieke taak, die bovendien werk biedt aan laaggeschoolde werknemers. We zijn daarom blij met Gildebor.

Wij willen dat het publieke bezit van ons allemaal blijft en zijn daarom terughoudend bij de verkoop van percelen aan particulieren. Volkstuintjes moeten blijven. Indien mogelijk moeten er prairies beschikbaar komen om tijdelijk als tuintjes in te richten. Ook willen we meer ruimte bieden aan bewoners om openbaar groen aanvullend aan het publieke onderhoud ter hand te nemen.

We willen echt werk maken van groen en stellen daarom een groenarchitect aan die dit mede ontwikkelt.

De SP wil dat er op wijkniveau gekeken wordt naar de aanwezigheid van groen. Hengelo moet van jaar tot jaar meetbaar en planmatig groener worden. Wijken met duidelijk veel minder groen zouden via een groeninjectie (meer bomen struiken en perken) snel vergroend moeten worden. Hengelo moet hiervoor tot 2022 jaarlijks naast meer onderhoudsarme borders en perken 1000 bomen extra aanplanten. 

MILIEU EN DUURZAAMHEID

Een gemeentelijk klimaatplan en duurzame energie

De SP wil een gemeentelijk klimaatplan waarvoor het Tienpuntenplan van de vereniging Klimaatverbond Nederland als uitgangspunt wordt genomen. Er wordt een plan ontwikkeld om burgers voortdurend voor te lichten over wat ze kunnen doen om energie te besparen, zoals elektrisch rijden, zonne-energie. Verbetering van energieprestaties van bestaande woningen en gemeentelijk vastgoed leidt tot zeer aanzienlijke besparingen voor de inwoners en vermindering van de uitstoot van CO2. Met de corporatie en huiseigenaren moeten afspraken worden gemaakt om energieprestaties te verbeteren. In de prestatieafspraken met Welbions kan één van de ambities zijn dat de woningcorporatie energieneutraal is. Daarnaast willen we het initiatief nemen tot een Hengelose Energie coöperatie. We zijn voor windmolens daar waar ze ingepast kunnen worden, zoals langs de A35 (bv. terrein Twence).

Asbest

Volgens een nieuwe wet wordt het in bezit hebben van gebouwen met asbest blootgesteld aan de lucht vanaf 2024 verboden. Dat betekent met name voor eigenaren van schuren of stallen met asbestdaken dat zij de plicht hebben hun daken te vervangen. Met name voor particuliere bezitters van schuurtjes met asbest zijn de gezondheidsrisico’s bij het zelf opruimen van dit asbest onacceptabel. Daarom moet de gemeente het voortouw nemen om samen met andere gemeentes deze particulieren aan te bieden om dit door een gecertificeerd bedrijf te laten doen tegen zo laag mogelijke kosten. De SP vindt dat dit bij voorkeur door een overheidsbedrijf zou moeten worden uitgevoerd in een regionaal verband. We willen met Provincie en naburige gemeenten tot samenwerking op dit punt komen.

Afvalverwerking en DIFTAR

De SP blijft aandacht besteden aan minder afval. We gaan door met Diftar en het gescheiden inzamelen van afval. Daar ligt onze prioriteit. Als mensen hier nog niet aan toe zijn, mogen ze tegen een kostendekkend tarief een grijze Otto behouden. We bereiden ons voor op 2030 als er en wettelijk verbod komt op het verbranden van afval. We zijn voor afvalloos Hengelo. Wel moet het brengsysteem voor het restafval zo klantvriendelijk mogelijk worden ingericht, zodat er ook draagvlak komt en blijft voor deze keuze.

Wij willen dat ons afvalverwerkbedrijf Twence publiek bezit blijft, mits het zich verder ontwikkelt als bedrijf dat de duurzaamheidsdoelstellingen van de gemeente mede vorm kan geven. We zijn tegen boringen naar schalie- en steenkoolgas. Geen opslag van milieuafval in de cavernes en geen CO2 in de ondergrond.

VERKEER

Fiets

We houden de ambitie dat Hengelo in de periode 2018-2022 wordt uitgeroepen tot de fietstad van Nederland. De route daarnaartoe betekent in ieder geval aansluiting F35 door de stad en oplossing van knelpunten voor fietsers.

Bevorderen openbaar vervoer

Onze inzet is gratis openbaar vervoer buiten de spits voor 65-plussers. Hierover moeten in regionaal verband afspraken worden gemaakt zodat dit tegen zo laag mogelijke kosten gerealiseerd kan worden. Als gratis niet mogelijk blijkt, dan verdient een zo goedkoop mogelijk alternatief de voorkeur. De bereikbaarheid tussen de NS stations Hengelo & Almelo en de ziekenhuizen in Hengelo en Almelo moet verbeterd worden. Hiertoe moet de gemeente Hengelo met de gemeente Almelo, de provincie en de vervoerder nadere afspraken maken, eventueel buiten de huidige aanbesteding om.

Geen doortrekking Laan van Driene

Als de Laan van Driene doorgetrokken zou worden naar de Hasselerbaan zal dat leiden tot extra verkeer over deze weg van en naar Enschede met grote gevolgen voor bewoners van Groot Driene. Naar Enschede reis je in de eerste plaats per fiets of met de trein of bus. Wil je met de auto dan kan dit via de A1 en de A35. De SP is tegen de doortrekking van de Laan van Driene.

Zowel de A1 als de A35 heeft voldoende ontsluitingsmogelijkheden. Wij willen geen extra afritten voor of na Hengelo Noord (A1) of Twentekanaal (A35). Ook investeren in een verplaatsing is niet aan de orde. Indien de noodzaak is aangetoond worden bestaande op- en afritten verder geoptimaliseerd.

30 km, geen vrachtauto’s in woonwijken

De 30-kilometerzones verbeteren de leefbaarheid van de wijken en vergroten de veiligheid. Door vrachtwagens in wijken te beperken worden speelplekken voor kinderen veiliger en bovendien wordt ook de geluidsoverlast minder. 

Parkeren

In wijken en straten waar bewoners last hebben van geparkeerde auto’s kunnen blauwe zones worden ingevoerd, zoals nu in de Dichtersbuurt en de Afrikaanderbuurt. Bewoners bepalen na raadpleging van de aanwonenden of dit gebeurt. Deze systematiek wordt door ons gehandhaafd. We vinden dat in de binnenstad zoveel mogelijk in parkeergarages geparkeerd moet worden (“het blik van straat”). De parkeertarieven zijn wat ons betreft niet te hoog. Experimenten waarbij het eerste óf tweede uur parkeren goedkoper wordt en waarmee onderzocht wordt of dit het bezoek aan de binnenstad stimuleert vinden wij prima, mits de totale parkeeropbrengsten gelijk blijven.

VERVOER

Haven en verbreding – en verdieping kanaal

Vervoer over water is een uitstekend alternatief voor het vervoer over de weg en dit geldt gedeeltelijk ook over het spoor. De bereikbaarheid van de Twentse havens wordt verbeterd door de aanleg van een tweede sluis bij Eefde en de verdieping van de kanalen tot de zogenaamde klasse Va. Tachtig procent van de scheepvaart op het kanaal heeft bestemming Hengelo: verbetering van het kanaal tot en met Hengelo heeft daarom de grootste prioriteit. Het gezamenlijk Havenbedrijf Twentekanaal vergemakkelijkt het gebruik van het vervoer over water en zij verbetert ook de acquisitiekracht voor de economische ontwikkeling van de percelen aan de kades. Daar willen we vaart mee maken.

Programma Hoogfrequent Spoor (PHS)

Het spoor moet veiliger worden en de geluidsoverlast door de huidige situatie moet verminderen. Daarvoor moeten er maatregelen komen. Dat kan door bij het Rijk aan te dringen op het gebruik van ander materieel. Het Programma Hoogfrequent Spoor (PHS) bedreigt door de verdere intensivering van het goederenvervoer per spoor als gevolg van het PHS de leefbaarheid van onze stad. Het beste alternatief is meer vervoer over water vanaf Rotterdam dan wel vervoer per spoor middels doortrekking van de bestaande Betuwelijn op Duits gebied.

7. Bestuur, Veiligheid en Geld

BESTUUR EN SAMENWERKING

Rol gemeentelijke overheid en bestuurlijke samenwerking

De gemeente krijgt vooral in het sociale domein steeds meer taken en verantwoordelijkheden (bv Participatiewet, Jeugdzorg, uitbreiding Wmo). De SP vindt dat de beslissing over welke en hoe gemeentelijke taken worden uitgevoerd door de gemeenteraad genomen moeten worden en niet door het bestuur van bv. een gemeenschappelijke regeling. Dat betekent overigens niet dat wij tegen samenwerking zijn: integendeel.

De Regio Twente en de Netwerkstad Twente

Twente is een culturele, sociale en economische eenheid. Binnen Twente zijn er veertien gemeenten. Voor een aantal taken, die beter gezamenlijk kunnen worden uitgevoerd, hebben die gemeenten de Regio Twente opgericht. Het bestuur van de Regio Twente bestaat uit collegeleden van deelnemende gemeenten en zij is dus niet direct door de bevolking gekozen. De SP vindt dat de democratische controle moet liggen waar hij hoort, namelijk bij de gemeenteraden van de Twentse gemeenten. Bij de huidige Regio Twente kunnen daarom alleen uitvoerende taken worden belegd.

De ontwikkeling van de Netwerkstad tot één gemeente Twentestad wijst de SP resoluut af. Samenwerking in Twente dient op basis van inhoudelijke argumenten te geschieden en vanuit die inhoud organisch te ontstaan. Wij zijn daarom voor de Agenda van Twente. Wij wijzen opgelegde samenwerkingen en fusies af. Voor de SP prevaleert de samenwerking tussen Twentse gemeenten, omdat die ook recht doet aan de verbinding van stad en platteland.

Adviesorganen

Adviesorganen geven gevraagd en ongevraagd advies op bepaalde terreinen. Er zijn twee soorten adviesorganen: de wettelijke verplichte (zoals bv. de monumentencommissie) en adviesorganen ingesteld door de gemeenteraad of het college. Die laatste gaan altijd over een bepaald onderwerp of beleidsterrein. Deze worden gehandhaafd. Inbreng van cliënten (WWB, Wmo) in cliëntenorganisaties zijn per wet verplicht gesteld en zij worden natuurlijk gehandhaafd. 

Integriteit voor bestuurders en wethoudersnorm voor gesubsidieerde instellingen

Bestuurders van de gemeente dienen altijd het goede voorbeeld te geven en met respect, zorg en terughoudendheid om te gaan met mens en middelen. In de z.g. integriteitscode, zoals die nu bestaat, staat precies wat bestuurders moeten en mogen en wat niet. Altijd, maar zeker op dit moment, moet zorgvuldig volgens deze code gewerkt worden, waarbij de soberheid en dienstbaarheid de norm is voor (gekozen) bestuurders. We zijn zeer terughoudend bij de hoogte van vergoedingen voor bestuurders en fracties.

Voor de door de gemeente gesubsidieerde instellingen geldt de wethoudersnorm: een werknemer daarvan kan nooit meer verdienen dan een wethouder van de gemeente Hengelo.

Geen privatisering van publieke taken

De laatste twintig jaar heeft de overheid in hoog tempo vele overheidstaken geprivatiseerd, zoals de energievoorziening (Essent), de kabel, de post en op lokaal niveau de Reinigingsdienst (Twente Milieu). DE SP IS TEGEN DE UITVERKOOP VAN PUBLIEKE TAKEN!

Het doel van commerciële bedrijven is het maken van zo veel mogelijk winst. Dat doel staat vaak haaks op maatschappelijke doelen en belangen, die dan ook bijna altijd vroeg of laat in de knel komen. Publieke taken moeten overheidstaken blijven. De SP vindt het prima om in de gaten te houden of er zaken verbeterd kunnen worden, zodat de service aan klanten en gebruikers en/of de werkomstandigheden voor eigen personeel verbeteren. Voor publieke taken mogen nooit kostenbesparingen en winst een doel op zich zijn. De SP is dus (bijvoorbeeld) tegen privatisering van het Twentebad of het groenonderhoud. Als de gemeente aandelen heeft van semi-overheidsdiensten, moet ze die nooit aan private partijen verkopen maar juist gebruiken om invloed uit te oefenen op het beleid van dat bedrijf (Twence). Wel mogelijk is verkoop aan de Provincie.

Meepraten over het beleid.

Inwoners, bedrijven, verenigingen en instellingen moeten zo vroeg mogelijk mee kunnen praten over grote en belangrijke onderwerpen. Voordat een definitief besluit daarover genomen wordt, nodigt de gemeente belanghebbenden uit om hun mening en ideeën daarover naar voren te brengen. Ook is het beter verschillende varianten te maken en voor te leggen, waardoor mensen echt kunnen kiezen. Na inspraak kan er dan één verder worden uitgewerkt. 

Het inspraakproces van de gemeente is op papier prima, maar het loopt in de praktijk vaak stroef vanwege verschillende belangen die gediend moeten worden. Als dat aan de orde is, moet dat van tevoren duidelijk zijn.

Het is goed dat inwoners zich direct kunnen uitspreken over belangrijke kwesties; het referendum over de Europese Grondwet en destijds die over Twentestad hebben dit laten zien. De SP wil daarom dat het referendum in Hengelo - indien aan de orde – weer wordt toegepast.

VEILIGHEID

Inzet op preventie: nadruk op veiligheid in de wijken

De nadruk bij de bestrijding van criminaliteit in al zijn vormen moet komen te liggen op maatschappelijke preventie. Ook in Hengelo kunnen we daar veel aan doen, namelijk door te zorgen voor leefbare wijken, voldoende voorzieningen, toeleiding naar werk en bieden van zorg/ondersteuning waar nodig. Een belangrijke schakel op het gebied van veiligheid in de directe woonomgeving van mensen is de wijkagent en de afdeling stadstoezicht van de gemeente. Het is belangrijk dat zij zich vaak in de buurt laten zien en goed op de hoogte zijn van de problemen die er leven. Mensen moeten worden aangemoedigd om aangifte te doen van criminaliteit, omdat dat de keus voor de inzet van de politie mede bepaalt. Het politiebureau dient ook ’s nachts weer te worden bezet.

Openingstijden van de horeca handhaven

Het horecabeleid moet uitgaan van de beperking van overlast voor omwonenden en de handhaving van de openbare orde. In Hengelo geldt dat horeca-inrichtingen in het centrum toestemming hebben voor een late openingstijd in het weekend mits ze een exploitatievergunning hebben dus met de burgemeester afspraken hebben gemaakt over onder andere het beperken van overlast. Wij zijn voorstander van dit systeem. Gemeente, politie, bezoekers, binnenstadbewoners en horeca dienen wel blijvend met elkaar in gesprek te zijn om overlast te voorkomen.

Kanspelen: bingo’s en gokautomaten

In sportkantines en cafetaria's staan geen gokautomaten. In cafés maximaal twee. Dat moet zo blijven. Er worden geen (nieuwe) casino's, loterijhallen en gokhallen toegestaan. Wekelijkse bingo’s voor leden van een (sport)vereniging worden vergunningplichtig op grond van de Wet op de Kansspelen.

Legalisatie softdrugs, aanpak harddrugs

De SP is voor legalisatie van de teelt en verkoop van softdrugs, omdat daarmee de controle juist verbeterd kan worden. Daar waar de handel in softdrugs wordt gecombineerd met strafbare feiten (wapenbezit, handel in hard drugs) dient de coffeeshop te worden gesloten. Vanwege (ernstige) verslavingsrisico’s moet het gebruik van soft- en harddrugs zoveel mogelijk worden tegengegaan. De SP wil een actiever ontmoedigingsbeleid door met name voorlichting op scholen over de schadelijke gevolgen uit te breiden.

Radicalisering

De landelijke richtlijnen met betrekking tot radicalisering, namelijk de opsporing en het tegengaan van radicalisering moeten in overleg worden opgepakt en uitgevoerd.

Cameratoezicht en preventief fouilleren

Cameratoezicht in de openbare ruimte is een vergaande inbreuk op de privacy van mensen. Het is bovendien een kostbare zaak en heeft alleen een preventieve werking bij beredeneerde overtredingen. Wij zijn daarom erg terughoudendheid bij de inzet van dit middel. De inzet van camera's om inbraken 41 op bedrijventerreinen tegen te gaan kunnen wij billijken. Voor de bestrijding van vandalisme in de binnenstad en bij scholen geven wij de voorkeur aan de extra inzet van stadstoezicht.

Het middel van preventief fouilleren wordt niet ingezet. In zeer uitzonderlijke gevallen kan preventief fouilleren zinvol zijn om wapenbezit te bestrijden. Bij het uitgaansgeweld in Hengelo worden echter meestal geïmproviseerde wapens, zoals bierglazen, gebruikt. De grote personeelsinzet van de preventieve fouilleringacties die in Hengelo zijn uitgevoerd heeft weinig opgeleverd en zou daarom beter besteed kunnen worden aan extra surveillance.

PROJECTEN

Hart van Zuid

De ontwikkeling van de grootste inbreidingslocatie in Hengelo, Hart van Zuid, blijft ook voor de SP belangrijk. Er zijn tientallen miljoenen overheidsgeld in dit stadsdeel geïnvesteerd.

Wij willen geen extra functies zoals detailhandel en horeca toestaan om daarmee de verdiencapaciteit van het project te verbeteren. Dit doet ons inziens afbreuk aan de concentratie van deze functies in de binnenstad en vergroot de concurrentie. De inzet moet daarom zijn op realisatie woningbouw dan wel bedrijvigheid en industrie in alle vormen. Sinds de ontvlechting van de PPS met van Wijnen richt de gemeente zich minder op de ontwikkeling van woningbouw. De afspraken die met van Wijnen zijn gemaakt over de afname van de grond en de realisatie van woningen moet zeer strikt worden nagekomen.

De SP kan zich vinden in de ontwikkeling van een beperkte hoeveelheid kantoorruimte rondom het station in het zogenaamde WTC businessdistrict. Werken hoort als functie in het centrum van onze stad thuis. De opbrengsten die gerealiseerd moeten door nieuwbouw van kantoren worden op de MTS locatie zijn fors. Indien er binnen twee jaar geen reëel zicht is op die ontwikkeling vinden wij het verstandig dat er andere opties worden uitgewerkt om deze toplocatie in Hengelo in ieder geval goed te benutten.

Gemeentelijke organisatie

Ontwikkelingen gaan steeds sneller. De gemeentelijke organisatie moet dit kunnen bijbenen. Daarvoor is personeel nodig dat zich wil blijven scholen. Dit kost geld, dat er dan ook moet zijn. Daarnaast moeten er goede secundaire arbeidsomstandigheden blijven als kinderopvang, zorgverlof en ouderschapsverlof. Personeel moet aangespoord worden hiervan gebruik te maken. De decentralisaties maken dat de gemeente een steeds belangrijker inhoudelijke taak krijgt als eerste overheid binnen het sociale domein. Daar zal ook de gemeentelijke organisatie meer en meer op moeten worden ingericht. Tegelijkertijd zien we dat de ontwikkelingstaken t.a.v. de ruimtelijk- fysieke portefeuille kleiner worden.

GELD

Het financieel perspectief laat voor de komende jaren een beter beeld zien. Dat betekent dat er niet opnieuw bezuinigd zal moeten worden. In dit programma heeft de SP laten zien voor welke keuzes zij staat.

Decentralisaties

De SP is nu nog tegen één brede uitkering in het gemeentefonds voor het sociale domein. Daarmee worden de budgetten voor oa de drie decentralisaties ineen geschoven. Een slecht idee. Je weet daardoor niet meer welke geld er binnenkomt voor welk doel en of de middelen dus goed besteed worden. Wij zijn voor het oormerken van de gelden van de drie decentralisaties zodat ook aangetoond kan worden in de praktijk dat de middelen toe- of ontoereikend zijn. Wel vinden wij dat indien nodig de budgetten ontschot moeten kunnen worden ingezet.

Door de gigantische toevoeging aan het gemeentefonds als gevolg van de drie decentralisaties, zouden we bijna niet zien dat deze decentralisatie van drie grote taken in het sociale domein gepaard zijn gegaan met een geweldige korting van 10 tot 45% van de huidige rijksbudgetten. De uitvoering van de nieuwe taken zal in eerste instantie binnen de door het rijk beschikbare budgetten en wettelijke kaders 43 opgepakt moeten worden, waarbij we wel kijken naar gecombineerde inzet van middelen. Wij sluiten niet uit dat er aanvullend geld beschikbaar moet worden gesteld ten behoeve van het sociale domein indien het budget ontoereikend is voor de kwalitatieve voorzieningen die wij willen leveren aan kinderen en volwassenen die het nodig hebben. Vooral in de Jeugdzorg lijkt dit aan de orde.

Algemene reserve

De Algemene reserve is op niveau en groeit zelfs op basis van de door de raad geformuleerde grens. Eventuele rekeningoverschotten en andere meevallers blijven in de algemene reserve gestort. Het bedrag dat de Algemene reserve hoger is dan de door de raad geformuleerde grens willen we investeren in de stad. Daarvoor zien wij de volgende prioriteiten: aanvulling sociaal domein, de binnenstad en verdere vergroening van de stad.

Belastingen en Tarieven

Er is op basis van het financieel meerjarenperspectief geen reden voor het verhogen van de belastingen en tarieven boven het normale accres. De SP is dit ook niet van plan om meer investeringsruimte te creëren voor nieuwe plannen.

Aanbestedingen

Bij aanbestedingen wordt ervoor gezorgd dat ook kleine bedrijven een opdracht kunnen uitvoeren, eventueel door met elkaar samen te werken dan wel door de aan te besteden percelen niet te groot te maken. In het kader van SROI (zie ook hoofdstuk 1) stellen we verplicht dat minimaal 5% van de aanneemsom wordt ingezet tbv publieke taken zoals het opleiden van mensen. 

Doe mee


Meld je aan

Terug naar boven
Doe mee Word lid Contact Normale website